31 Mayıs 2022

Yasal Dayanak

31 Mayıs 2022 tarih ve 31852 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan 538 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile internet üzerinden yapılan satış ve kiralama işlemlerine aracılık edenlere bildirim zorunluluğu getirildi. 

Uygulama 31 Mayıs itibarıyla başladı

Zorunluluk Tebliğin yayım tarihi olan 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Zorunluluğun kapsamına taşınır ve taşınmaz mal ve hizmetlerin satılması ve kiralanması girmektedir.

Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılarına takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin olarak aşağıdaki bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemine bildirmeleri zorunluluğu getirilmiştir. 

Bildirimde yer alacak bilgiler

a) Verilen hizmetin sağlandığı internet adres veya adreslerini,

b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/YKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini,

c) Hizmet verilenler adına gerçekleştirilen taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini,

ç) Başkanlık tarafından belirlenecek diğer bilgileri,

Bildirim elektronik ortamda yapılacaktır

Bildirimler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından BTRANS aracılığıyla yapılacak duyuru çerçevesinde Sistem üzerinden Başkanlığa bildirilecektir.

Bildirimler aylık olarak yapılacaktır.

Tebliğ kapsamında bildirilmesi zorunlu olan bilgiler Başkanlığa aylık olarak bildirilecektir. Bir aya ait bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar bildirilmesi zorunludur.

Bildirim kapsamına ilişkin duyurular GİB’in BTRANS sistemi aracılığı ile yapılacaktır.

Başkanlık, bildirilmesi zorunlu olan bilgilerin kapsam ve içeriğinin belirlenmesinde yetkili olup, bunlar ile bunlara ilişkin veri format ve standardında yapılacak değişiklikler BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır.

Ödemelere aracılık edilmesi bildirim yükümlülüğünü etkilemeyecektir.

Bildirim yükümlülüğü getirilenlerin, ödemelere ilişkin olarak satıcının/kiralayanın ticari temsilcisi olması sebebiyle ödemeye aracılık etmesi veya ödeme hizmetini bir dış hizmet olarak banka veya ödeme kuruluşundan alması bilgi verme yükümlülüklerini etkilemeyecektir.

İlan verenler, bildirim yükümlülüğü getirilen internet hizmet sağlayıcılarına gereken bilgileri vermek zorundadır

Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar üzerinden ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların bu madde kapsamında Başkanlığa bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorundadır

Bildirimde yer alması gereken asgari bilgilerin, ilan vermek isteyenler tarafından bilgi verme yükümlülüğü getirilenlere verilmemesi halinde ilanların yayınlanamayacağı anlaşılıyor.

Aracıların ilan vermesi halinde mülkiyet sahibine ilişkin bilgilerin de internet platformlarına bildirilmesi zorunludur.

Verilen ilanın konusu olan taşınır, taşınmaz, mal veya hizmetlerin mülkiyetinin ilan veren dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiye ait olması durumunda, mülkiyet sahibine ilişkin bilgilerin de aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılara bildirilmesi zorunludur.

Buna göre; örneğin bir emlak aracı firması tarafından mülk sahibi adına emlak sitelerine verilecek ilanlarda mülk sahiplerine ilişkin bilgiler de platforma bildirilecek ancak ilerleyen bölümlerde belirtildiği gibi zorunluluk kapsamına giren bilgilere internet platformlarında yer verilmesi zorunlu değildir. Bir başka deyişle u örnekte mülk  sahibinin bilgisi ilan verilirken emlak alım satımı ve kiralanmasına aracılık eden internet platformuna bildirilecek ancak ilanda bu bilginin yer alması zorunlu olmayacaktır.

Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin ilk bildirimler 1 Ağustos 2022 tarihine kadar verilecektir.

Tebliğ kapsamında sürekli olarak bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 1 Ağustos 2022 tarihine (31 Temmuz 2022 tarihinin hafta sonuna isabet etmesi nedeniyle) kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapmak zorundadır.

Bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerden kasıt; taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıları kastedilmektedir. 

31 Mayıs itibarıyla yayında olan ve bu tarihte yeni verilen ilanlara ilişkin bildirimler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar verilecektir

Tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenlerin Tebliğin yayımlandığı tarih olan 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla yayında olan ilanları ile Tebliğin yayımlandığı tarihten 31 Mayıs 2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk kez verilen ilanlara (bunlardan Tebliğin yayımlandığı tarihten 31 Mayıs 2022 tarihine kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran ayında yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dâhil) ilişkin bildirimi 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Bildirimin yapılabilmesi için ilan verenler tarafından ilanlara ilişkin ilave bilgi verilmesinin gerekmesi halinde bu durum ilan verenlere uygun yöntemlerle duyurulacak ve bu duyuruya rağmen bildirilmesi zorunlu olan bilgilerini tamamlamayanlar Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilecektir.

İlan verenler ve aracı hizmet sağlayıcıları bildirim kapsamındaki bilgilerin doğruluğundan sorumlu tutulmuşlardır. 

İlan verenler, aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların bahsi geçen Tebliğ kapsamında bildirmek zorunda oldukları bilgileri bunlara temin etmek zorunda olduğu gibi bu bilgilerin doğruluğundan da sorumlu tutulmuşlardır.

Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar ilan verenlerin adı geçen Tebliğ gereğince temin etmeleri gereken bilgilerin kendilerine bildirilebilmesi için gerekli olan koşulları yerine getirmek zorundadır.

Bildirim formatı GİB tarafından BTRANS aracılığı ile bildirilecektir.

Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar BTRANS aracılığıyla bildirdikleri bilgilerin doğruluğundan sorumlu oldukları gibi bu bilgileri Başkanlığın belirlemiş olduğu format, standart ve bildirim yöntemine uygun olarak bildirmek zorundadırlar.

Başkanlıkça belirlenen format, standart ve bildirim yöntemi haricinde bildirilen bilgiler kabul edilmeyeceği ve bildirim in yapılmamış sayılacağına da Tebliğ’de yer verilmiştir.

Bildirim zorunluluğu getirilenler kapsama giren bildirimleri VUK uyarınca saklamak zorundadır. 

Bilgi verme zorunluluğu getirilenler, Başkanlık sistemine bildirmekle yükümlü oldukları bilgileri 213 sayılı Kanunun defter, kayıt ve belgeler için öngördüğü muhafaza süreleri içerisinde elektronik ortamda saklamak ve istenildiğinde elektronik araçlar ve ortamlar vasıtası ile ibraz etmekle yükümlüdürler.

Vergi Usul Kanunu’nun Zamanaşımı Süreleri başlıklı 114’üncü maddesinde; “Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlıyarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.” denilmiştir.

Bildirim zorunluluğu getirilenler kapsama giren bilgileri VUK uyarınca saklamak zorundadır. 

Tebliğde yapılan düzenlemeler kapsamında bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunanlar ile bu Tebliğle getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında Vergi Usul 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunacağı belirtilmiştir.

VUK 352. maddede belirtilen ceza nispetlerinin uygulanacağı anlaşılıyor. Bu maddede mükellefiyet türüne ve bildirimin verilme süresine göre cezalar belirtilmiştir. 

Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcıların ilk kez bildirim yapılacak tarihten önce BTRANS’ın kullanımına ilişkin başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Bildirim zorunluluğu getirilen bilgilere ilanlarda yer verilmesi zorunlu değildir.

Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar tarafından, Tebliğ ile bildirilmesi zorunlu olan bilgilere yayımlanacak ilanlarda yer verilmesi zorunlu olmayıp, zorunluluk bu bilgilerin Başkanlığa bildirilmesine yöneliktir.

Önceki bölümlerde belirtildiği gibi ilan verirken bildirimi zorunlu tutula bilgiler aracı platformlara girilecek ancak ilanda yayınlanması zorunlu olmayacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirim sürelerini uzatma ve uygulamaya ilişkin esasları belirleme yetkisi verilmiştir.

Başkanlık, bu Tebliğde yer alan süreleri uzatmaya, bilgi verme dönemini bildirilecek bilgiler ve/veya mükellef grupları itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

Ali KARAKUŞ
31 Mayıs 2022
İstanbul


Kaynak: 31.5.2022 Resmi Gazete
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karen Audit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.