Skip to main content Skip to search

Archives for BLOG-

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde, işin bitim tarihi nasıl tespit edilmektedir?

Yayım Tarihi: 14 Ekim 2023


Yıllara sâri inşaat ve onarım işlerinde, işin bitim tarihi nasıl tespit edilmektedir?

Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde gösterileceği hükme bağlanmış olup 44 üncü maddesinde de, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

İnşaat taahhüt işlerinde işin yıllara sari olup olmayacağı, işe başlama ve işin bitirilmesinin farklı takvim yıllarında vuku bulup bulmadığının tespiti ile mümkün olabilmektedir. Taraflar, işe ilişkin sözleşmede işin bir sonraki takvim yılında bitirilmesini hüküm altına almış iseler, bu tarih dikkate alınarak hakedişler üzerinden vergilendirme yapılacaktır. İşin bitim tarihi, işin yıllara sari bir iş olup olmayacağının tespiti açısından çok önemli bir tarih olup; bu tarihin, işi üstlenen firma tarafından işin süresinden önce bitirileceği yönünde taahhüt verilerek öne çekilmiş olması vergilendirme rejiminde değişiklik yapılmasını gerektirmeyeceğinden, müteahhit firmalara bu işler nedeniyle yapılacak ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

 


Kaynak: GİB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karen Audit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

Read more

İş için kullanılan araçlar için taşıt tanıma zorunluluğu getiriliyor. Son tarih 31.12.2024

Yayım Tarihi: 5 Ekim 2023


Zorunluluğa ilişkin Tebliğ 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Uygulamanın amacı Tebliğ’de; “Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla birçok düzenleme ve çalışma hayata geçirilmiştir.” şeklinde belirtilmiştir.

Uygulama kapsamında akaryakıt istasyonları ve araç sahiplerine getirilen zorunluluklar var.

TTB: Yakıt verilen taşıtların yakıt depo girişine monte edilebilen ve söküldüğünde tekrar kullanılamayan, taşıta ait plaka bilgisi, mükellefe ilişkin bilgiler gibi hususları hafızasında muhafaza eden ve bu bilgilerin akaryakıt alımı sırasında TTO vasıtasıyla pompa ünitelerinin bağlı olduğu YN Pompa ÖKC’lere otomatik olarak iletilmesine imkân sağlayan pasif bir devre ve anteni içeren Taşıt Tanıma Birimini,

TTO: TTB üzerindeki bilgileri okuyabilen, okunan bilgilerin YN Pompa ÖKC’lere otomatik olarak iletilmesine imkân sağlayan Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı,

Uygulama kapsamında akaryakıt istasyonlarında UTTS’nin kurulması uygun bulunmuştur.

Söz konusu sistemin Darphane tarafından kurulacak ve yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığı ile işletilecektir.

UTTS, akaryakıt istasyonlarında kullanılan YN Pompa ÖKC’ler ile iletişim kurabilecek özellikte olacaktır. UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarında, akaryakıt satış işleminin YN Pompa ÖKC’den başlaması ve YN Pompa ÖKC’de sonlandırılması esasına uygun olarak, TTO’nun TTB’yi okuması ile taşıt plakasının TTO ile YN Pompa ÖKC arasında sağlanacak güvenli haberleşme yöntemiyle otomatik olarak YN Pompa ÖKC’ye iletilmesi sağlanacaktır.

Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine nitelikleri Darphane tarafından belirlenen ve Darphane ya da yetkili firmalar tarafından üretilen TTO’ları temin ederek 31/12/2024 tarihine kadar taktırmaları zorunludur. TTO’ların montaj işlemlerine ait süreçler Darphane tarafından belirlenecektir.

TTO’ların, montaj işlemlerini sadece Darphane tarafından yetkilendirilen firmalar gerçekleştirecektir.

TTO’lar zarar görme, bozulma gibi nedenlerle çalışmaması durumu hariç olmak üzere, pompa tabancaları üzerinden sökülmeyecektir. Söz konusu durumların oluşması halinde sadece yetkili firmalar tarafından TTO’lar pompa tabancaları üzerinden sökülerek yerine yeni tanımlanan TTO’lar takılacaktır.

Aktivasyonu yapılmayan TTO’ların çalınması veya yangın, su basması gibi çeşitli nedenlerle zayi olması veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda, bu durumu gösteren belgelerle birlikte gerekli bilgiler yetkili firmalar tarafından muhafaza edilerek UTTS’ye elektronik olarak bildirilecektir.

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31/12/2024 tarihine kadar TTB takılması zorunluluğu getirilmiş olup, zorunluluğa ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Söz konusu taşıtların yakıt depo girişi üzerine Darphane tarafından üretilen TTB’ler taktırılacaktır.

Darphane’den temin edilen TTB’lerin montaj işlemleri sadece Darphane tarafından yetkilendirilen firmalar tarafından yapılacaktır. TTB’lerin montaj işlemlerine ait süreçler Darphane tarafından belirlenecektir.

Taşıtların sahiplik ve/veya plaka bilgisinin değişmesi durumunda TTB’ler yetkili firmalar tarafından değiştirilecektir.

TTB’lerin yetkili firmalar aracılığıyla tanımlanması ve taşıtların yakıt depo girişlerine söküldüğünde çalışmayacak şekilde montajının yapılması gerekmektedir. Montaj işlemi sırasında Darphane tarafından belirlenen yöntemler kullanılarak taşıtın ruhsatnamesinde yer alan bilgiler ile diğer bilgilerden Başkanlıkça belirlenenler TTB’lere tanımlanacak ve bu bilgilerin UTTS’ye elektronik olarak bildirilmesi ile aktivasyon işlemleri tamamlanmış olacaktır.

Sahiplik ve/veya plaka bilgisinin değişmesi ile zarar görme, bozulma gibi nedenlerle çalışmaması durumu hariç olmak üzere, TTB’ler taşıttan sökülmeyecektir. Söz konusu durumların oluşması halinde TTB’ler sadece yetkili firmalar tarafından taşıt üzerinden sökülecek ve yerine yeni tanımlanan TTB’ler takılacaktır. Yetkili firmalar tarafından sökülen TTB’ler tutanak ile tamir, değişim veya imha işlemine tabi tutulmak üzere alıkonacak ve yapılan işlemler tutanağa bağlandıktan sonra yetkili firmalar tarafından muhafaza edilerek UTTS’ye elektronik olarak bildirilecektir.

Aktivasyonu yapılmayan TTB’lerin çalınması veya yangın, su basması gibi çeşitli nedenlerle zayi olması veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda, bu durumu gösteren belgelerle birlikte gerekli bilgiler yetkili firmalar tarafından muhafaza edilerek UTTS’ye elektronik olarak bildirilecektir.

Zorunluluk kapsamında olmayan taşıtlara da ihtiyari olarak TTB taktırılabilecektir.

Darphane tarafından yetkilendirilen firmaların, her türlü bakım ve onarım işlerini üstlenebilecek yetkili teknik bakım ve onarım servislerinin bulunması şarttır.

UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarında, taşıtın plakasına ilişkin bilgiler sistem kapsamında YN Pompa ÖKC’ye otomatik olarak iletilecek ve ÖKC Fişi, detayları Başkanlık tarafından ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak teknik kılavuzla belirlenecek, UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde düzenlenecektir.

UTTS kapsamında yapılmış bağlantıların korunması ve sistemin sürekli çevrim içi bağlantılı olmasının sorumluluğu akaryakıt istasyonu işleten mükellefe aittir.

UTTS unsurları kiralanamaz, devredilemez, aktivasyon işlemi yapılmadan satılamaz veya diğer yollarla kullandırılamaz.

Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, UTTS kapsamında 6 ncı maddede belirlenen TTB takılı taşıtların plaka bilgileri ile YN Pompa ÖKC üzerinde otomatik olarak görünen plaka bilgisinin doğruluğunun kontrolünü yapmakla yükümlüdür.

Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanır.

 


 

 

5 Ekim 2023 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 32330
TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)

 

Amaç ve konu

MADDE 1- (1) Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla birçok düzenleme ve çalışma hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, daha önce akaryakıt pompalarına bağlanma mecburiyeti getirilen ödeme kaydedici cihazların, elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş ve belirlenen diğer teknik özellikleri taşıyan yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlar ile değiştirilmesine yönelik usul ve esaslar 24/3/2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) ile belirlenmiştir.

(2) Söz konusu düzenleme ve çalışmaların devamı mahiyetinde olmak üzere, akaryakıt istasyonlarında Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kurulması zorunluluğu getirilmesi, akaryakıt istasyonlarında yapılan akaryakıt satışlarında plaka bilgisinin söz konusu sistem kullanılarak yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara otomatik gönderilmesine ilişkin teknik özelliklerin belirlenmesi, bahse konu sisteme ilişkin uygulamaların Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce yetkilendirilen firmalar tarafından mükelleflerin ve nihai tüketicilerin kullanımına sunulması, sistem kapsamında bilgi paylaşılması ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasların belirlenmesi bu Tebliğin amaç ve konusunu oluşturmaktadır.

Yasal mevzuat ve dayanak

MADDE 2- (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 149 uncu maddesinde, “Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.”,

– 227 nci maddesinde, “Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.

Defter tutmak mecburiyetinde olmayan mükellefler vergi matrahlarının tesbiti ile ilgili giderlerini tevsike mecburdurlar. (Götürü usulde tesbit edilen giderler hariç.)

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, bu Kanuna göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye ve Gümrük Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır.

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, düzenlenmesi mecburi olan belgelerde bulunması gereken zorunlu bilgileri belirlemeye ve bu belgelerden uygun gördüklerine, düzenlenme saatinin yazılması mecburiyetini getirmeye yetkilidir.”,

– Mükerrer 242 nci maddesinin birinci fıkrasında, “1.  Maliye ve Gümrük Bakanlığı;  mükelleflere, niteliklerini belirlediği elektronik cihazları kullandırmak suretiyle belge düzenlettirmeye ve kullanılacak özel cihazlardan çıkarılan pulları belgelere ekletmeye yetkilidir.

Maliye ve Gümrük Bakanlığı, elektronik cihazlarla veya kullanılacak özel cihazlardan çıkarılan pulları ekletmek suretiyle belge düzenletme yetkisini; iş grupları, sektörler, bölgeler, yerleşim birimleri, yıllık hasılat tutarları itibariyle veya sabit bir işyerinde faaliyet gösterilip gösterilmediğine göre ayrı ayrı veya topluca kullanabilir.”,

– Mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Maliye Bakanlığı;

1. Mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye,  bunlarda değişiklik yapmaya; bedeli karşılığında basıp dağıtmaya veya üçüncü kişilere bastırıp dağıtmaya veya dağıttırmaya,  bunların kayıtlarını tutturmaya,  bu defter ve belgelere tasdik,  muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, bu Kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya,

3. Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması veya ibraz edilmesi hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye,

4. Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesine, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye, standart belirlemeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler ile bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler veya bilgi ve işlem çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya ya da belirlemeye, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler ile süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnameleri, mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarını internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere göndermeye ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,

6. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, mükelleflere bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin verilmesinde, mükelleflerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirmeye, bu zorunluluk kapsamına girecek amme alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve hangi hâllerde bu zorunluluğun aranılmayacağına, bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile sistemin kurulması ve işletilmesi hizmetlerinin, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmaksızın, süresi 5 yılı geçmemek üzere ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (5 inci maddesinin beşinci fıkrası hariç) hükümleri çerçevesinde; yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişiler   tarafından  yerine getirilmesine, bu hizmetlerde ve yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerde bulunması gereken özellikleri, yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi, yetkilendirmenin sonlandırılması ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,

Yetkilidir.”

hükümlerine yer verilmiştir.

(2) 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu Kanunla belli edilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirleme ve bunlarda değişiklik yapma hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

(3) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 106 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca usul ve esasları belirlenmek suretiyle kullanılma mecburiyeti getirilen özel etiket ve işaretlerle takip edilmesi öngörülen ürünler için bu kurum ve kuruluşların talebi üzerine izleme sistemlerinin kurulması ve işletilmesiyle ilgili işleri yapmak veya yaptırmak Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün görevleri arasında sayılmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) 213 sayılı Kanun: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,

b) 3100 sayılı Kanun: 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunu,

c) Akaryakıt: Benzin, motorin, LPG, doğalgaz ve benzeri ürünleri,

ç) Akaryakıt İstasyonu: Taşıtlara perakende olarak akaryakıt satışı yapan işletmeleri,

d) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

e) Başkanlık/GİB: Gelir İdaresi Başkanlığını,

f) Darphane: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü,

g) GİB Teknoloji: Gelir İdaresi Başkanlığının bilgi teknolojilerine ilişkin süreçlerinin yürütüldüğü birimleri,

ğ) ÖKC Fişi: YN Pompa ÖKC’den gerçekleştirilen her bir satış işlemi için gün içi müteselsil numaralı düzenlenen ve mali hafıza ile birlikte elektronik kayıt ünitesinde kayıt ve muhafaza edilen 213 sayılı Kanun kapsamındaki perakende satış vesikasını,

h) Pompa Üreticisi: Akaryakıt pompalarından sorumlu olan üretici/ithalatçıyı,

ı) TTB: Yakıt verilen taşıtların yakıt depo girişine monte edilebilen ve söküldüğünde tekrar kullanılamayan, taşıta ait plaka bilgisi, mükellefe ilişkin bilgiler gibi hususları hafızasında muhafaza eden ve bu bilgilerin akaryakıt alımı sırasında TTO vasıtasıyla pompa ünitelerinin bağlı olduğu YN Pompa ÖKC’lere otomatik olarak iletilmesine imkân sağlayan pasif bir devre ve anteni içeren Taşıt Tanıma Birimini,

i) TTO: TTB üzerindeki bilgileri okuyabilen, okunan bilgilerin YN Pompa ÖKC’lere otomatik olarak iletilmesine imkân sağlayan Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı,

j) UTTS: TTB ve TTO ile YN Pompa ÖKC’ler arasındaki iletişimi ve bu cihazların birlikte çalışmasını sağlayan, sistem kapsamındaki bilgilerin kaydedilmesine, saklanmasına ve paylaşılmasına imkân veren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemini,

k) Yetkili Firma: UTTS unsurlarının üretimi, satışı, kurulumu, değişimi ve bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi için Darphane tarafından yetkilendirilen firmaları,

l) YN Pompa ÖKC: Elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) ve ilgili teknik kılavuzlarla diğer özellikleri belirlenen Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazı,

m) YN Pompa ÖKC Üreticisi: YN Pompa ÖKC’lerin ithali/üretimi, satışı ve satış sonrası bakım onarım hizmetlerinin yürütülmesi için Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) kapsamında Bakanlıktan onay alan firmayı,

n) YN Pompa ÖKC Yetkili Servisi: YN Akaryakıt Pompa ÖKC’ler için Bakanlıktan onay alan üretici/ithalatçı firmaların bu cihazların bakım ve onarım hizmetlerini yapmaya yetkili kıldığı kişi veya kurumu,

ifade eder.

UTTS’nin kurulması ve işletilmesi

MADDE 4- (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan hüküm uyarınca akaryakıt istasyonlarında UTTS’nin kurulması uygun bulunmuştur.

(2) Söz konusu sistem, yetkili firmalara teslim edilebilecek sistem unsurlarının belirlenebilmesine, anılan firmaların sistem kapsamındaki faaliyetlerinin takip edilebilmesi ile montaj, bakım, onarım ve servis işlemlerinin elektronik ortamda bildirilebilmesine, TTB takılan taşıtların tanımlanabilmesine ve benzeri tüm iş ve işlemlerin izlenebilmesi ile sistem kapsamındaki bilgilerin GİB Teknoloji sistemlerine aktarılabilmesine imkân verecek şekilde Darphane tarafından kurulacak ve işletilecektir.

(3) UTTS, akaryakıt istasyonlarında kullanılan YN Pompa ÖKC’ler ile iletişim kurabilecek özellikte olacaktır. UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarında, akaryakıt satış işleminin YN Pompa ÖKC’den başlaması ve YN Pompa ÖKC’de sonlandırılması esasına uygun olarak, TTO’nun TTB’yi okuması ile taşıt plakasının TTO ile YN Pompa ÖKC arasında sağlanacak güvenli haberleşme yöntemiyle otomatik olarak YN Pompa ÖKC’ye iletilmesi sağlanacaktır.

(4) Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, akaryakıt pompa ünitesi ve YN Pompa ÖKC üreten veya ithal eden firmalar veya bunların yetkili servisleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 29/7/2021 tarihli ve 10338 sayılı Bayi Denetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması İçin Tüzel Kişilerin Yetkilendirilmesi Hakkında Karar kapsamında yetkilendirilen otomasyon şirketleri ile akaryakıt dağıtım şirketleri, UTTS’nin kurulması ve işletilmesi hususunda Darphane ve/veya Darphane tarafından yetkilendirilen firmalara her türlü teknik desteği sunmak zorundadırlar.

UTTS kapsamında pompa tabancalarına Taşıt Tanıma Okuyucu Cihazı takılması zorunluluğu ve uygulama esasları

MADDE 5- (1) Akaryakıt pompa tabancalarına TTO takılması zorunluluğu getirilmiş olup, zorunluluğa ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin, en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatları üzerine nitelikleri Darphane tarafından belirlenen ve Darphane ya da yetkili firmalar tarafından üretilen TTO’ları temin ederek 31/12/2024 tarihine kadar taktırmaları zorunludur. TTO’ların montaj işlemlerine ait süreçler Darphane tarafından belirlenecektir.

b) TTO’ların, montaj işlemlerini sadece Darphane tarafından yetkilendirilen firmalar gerçekleştirecektir.

c) Yetkili firmalar tarafından TTO’ların pompa tabancalarına takılması ve UTTS’ye elektronik olarak tanımlanmasını müteakiben (adres ve benzeri bilgilerin girilmesi) TTO’ların TTB’leri okuyabilir hale gelmesi sonucunda TTO’ların aktivasyonu tamamlanmış olacaktır.

ç) TTO’lar zarar görme, bozulma gibi nedenlerle çalışmaması durumu hariç olmak üzere, pompa tabancaları üzerinden sökülmeyecektir. Söz konusu durumların oluşması halinde sadece yetkili firmalar tarafından TTO’lar pompa tabancaları üzerinden sökülerek yerine yeni tanımlanan TTO’lar takılacaktır. Yetkili firmalar tarafından sökülen TTO’lar tutanak ile tamir, değişim veya imha işlemine tabi tutulmak üzere alıkonacak ve yapılan işlemler tutanağa bağlandıktan sonra yetkili firmalar tarafından UTTS’ye elektronik olarak bildirilecektir.

d) Aktivasyonu yapılmayan TTO’ların çalınması veya yangın, su basması gibi çeşitli nedenlerle zayi olması veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda, bu durumu gösteren belgelerle birlikte gerekli bilgiler yetkili firmalar tarafından muhafaza edilerek UTTS’ye elektronik olarak bildirilecektir.

e) TTO’ların güvenlik, iletişim, fonksiyon ve benzeri tüm özellikleri ile çalışma yöntemi gibi hususlar Darphane tarafından belirlenecektir.

(2) TTO’nun TTB’yi okuması sonucunda taşıt plakasının otomatik olarak YN Pompa ÖKC’ye güvenli olarak iletilmesi sağlanacaktır. YN Pompa ÖKC ile TTO arasında gerçekleşecek güvenli haberleşmenin donanımları, metotları, kuralları ve diğer hususlar Darphanenin görüşü alınmak suretiyle Başkanlık tarafından ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak teknik kılavuzla belirlenecektir.

(3) YN Pompa ÖKC ile TTO arasındaki haberleşmenin sağlanması hususunda YN Pompa ÖKC yetkili servisleri ile Darphane tarafından yetkilendirilen firmalar karşılıklı olarak birbirlerine gerekli teknik desteği sunmak zorundadırlar.

UTTS kapsamında yakıt alan taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi takılması zorunluluğu ve uygulama esasları

MADDE 6- (1) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtlara 31/12/2024 tarihine kadar TTB takılması zorunluluğu getirilmiş olup, zorunluluğa ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Söz konusu taşıtların yakıt depo girişi üzerine Darphane tarafından üretilen TTB’ler taktırılacaktır.

b) Darphane’den temin edilen TTB’lerin montaj işlemleri sadece Darphane tarafından yetkilendirilen firmalar tarafından yapılacaktır. TTB’lerin montaj işlemlerine ait süreçler Darphane tarafından belirlenecektir.

c) Taşıtların sahiplik ve/veya plaka bilgisinin değişmesi durumunda TTB’ler yetkili firmalar tarafından değiştirilecektir.

ç) TTB’lerin yetkili firmalar aracılığıyla tanımlanması ve taşıtların yakıt depo girişlerine söküldüğünde çalışmayacak şekilde montajının yapılması gerekmektedir. Montaj işlemi sırasında Darphane tarafından belirlenen yöntemler kullanılarak taşıtın ruhsatnamesinde yer alan bilgiler ile diğer bilgilerden Başkanlıkça belirlenenler TTB’lere tanımlanacak ve bu bilgilerin UTTS’ye elektronik olarak bildirilmesi ile aktivasyon işlemleri tamamlanmış olacaktır.

d) Sahiplik ve/veya plaka bilgisinin değişmesi ile zarar görme, bozulma gibi nedenlerle çalışmaması durumu hariç olmak üzere, TTB’ler taşıttan sökülmeyecektir. Söz konusu durumların oluşması halinde TTB’ler sadece yetkili firmalar tarafından taşıt üzerinden sökülecek ve yerine yeni tanımlanan TTB’ler takılacaktır. Yetkili firmalar tarafından sökülen TTB’ler tutanak ile tamir, değişim veya imha işlemine tabi tutulmak üzere alıkonacak ve yapılan işlemler tutanağa bağlandıktan sonra yetkili firmalar tarafından muhafaza edilerek UTTS’ye elektronik olarak bildirilecektir.

e) Aktivasyonu yapılmayan TTB’lerin çalınması veya yangın, su basması gibi çeşitli nedenlerle zayi olması veya kullanılamaz hale gelmesi durumunda, bu durumu gösteren belgelerle birlikte gerekli bilgiler yetkili firmalar tarafından muhafaza edilerek UTTS’ye elektronik olarak bildirilecektir.

(2) Birinci fıkra uyarınca zorunluluk kapsamında olmayan taşıtlara da ihtiyari olarak TTB taktırılabilecektir.

Darphane tarafından UTTS kapsamında kurulacak sistem ile yetkili firma işlemleri

MADDE 7- (1) Darphane tarafından yetkilendirilen firmaların, her türlü bakım ve onarım işlerini üstlenebilecek yetkili teknik bakım ve onarım servislerinin bulunması şarttır.

(2) Darphane, yetkili firmalarda bulunması gereken nitelikleri, başvuru, test, değerlendirme, izin, onay, güvenlik, denetim ve sorumluluğa ilişkin usul ve esaslar ile yetkilendirilecek firmaların faaliyetlerinin izlenmesi, denetlenmesi, yetkilendirmenin sonlandırılması ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.

(3) UTTS unsurları dış hava şartlarında çalışabilir nitelikte olmalı ve bu durum Türk Standardları Enstitüsü veya uluslararası akredite test kuruluşlarının testleriyle doğrulanmalı ya da menşei ülke belgesine sahip olmalıdır.

(4) UTTS unsurları muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat ve koruyucu sistemler ile ilgili mevzuatta belirlenen muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışabilecek özelliklere sahip olmalı ve ilgili testlerden başarıyla geçmelidir.

(5) UTTS kapsamındaki bilgiler Darphane tarafından Başkanlık ile elektronik ortamda paylaşılacaktır. Başkanlık paylaşılacak bilgilerin kapsamını, periyodunu, standartlarını ve benzeri özelliklerini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

(6) TTB talepleri yetkili firmalar tarafından UTTS üzerinden elektronik ortamda yapılacak ve Darphane’nin onayına sunulacaktır. Talebin UTTS’ye kayıt edildiği tarih, söz konusu cihazların talep edildiği tarih olarak kabul edilecektir.

(7) Talepleri değerlendirilmeye alınan yetkili firmalara, verilebilecek cihaz adetleri Darphane tarafından UTTS aracılığıyla elektronik ortamda bildirilecektir.

(8) Darphane, teslim bilgilerini tutanak altına alacak ve UTTS’ye kaydedecektir.  Tutanaklar en az 10 yıl süreyle Darphane ve yetkili firmalar tarafından kağıt veya elektronik ortamda muhafaza edilmek ve talep halinde Başkanlığa ibraz edilmek zorundadır.

(9) 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden yetkili firmanın, talebinin UTTS’ye kaydedildiği tarih itibarıyla Bakanlığa bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmaması şarttır. Bu kapsamda yetkili firmanın vergi dairelerine borcu olup olmadığı Darphane tarafından sorgulanacak ve sorgulama sonucunda vergi dairelerine borcu bulunmadığının tespit edilmesi durumunda talepler karşılanacaktır.

(10) Bu Tebliğ kapsamında “vadesi geçmiş borç” olarak değerlendirilecek amme alacakları tür ve tutar olarak aşağıda belirtilmiştir.

a) Tür olarak:

Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri.

b) Tutar olarak:

Belirtilen türlerdeki amme alacaklarının toplam 7.500 (yedibinbeşyüz) Türk Lirasını aşan tutarı.

(11) Bu Tebliğ kapsamında vadesi geçmiş borç tanımına girmekle beraber, yargı mercilerince takibinin durdurulmasına karar verilen veya kanunen takibinin durdurulması gereken amme alacakları ile muhtelif kanunlarda yer alan düzenlemeler gereğince tecil edilmiş amme alacakları, tecil şartlarına uygun olarak ödendiği müddetçe, vadesi geçmiş borç olarak dikkate alınmayacaktır.

UTTS kullanılarak yapılan akaryakıt satışlarında belge düzeni

MADDE 8- (1) UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarında, taşıtın plakasına ilişkin bilgiler sistem kapsamında YN Pompa ÖKC’ye otomatik olarak iletilecek ve ÖKC Fişi, detayları Başkanlık tarafından ynokc.gib.gov.tr adresinde yayımlanacak teknik kılavuzla belirlenecek, UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde düzenlenecektir.

(2) UTTS kapsamında yapılan akaryakıt satışlarının, 7/9/2006 tarihli ve 26282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 68)’de belirlenen taşıt tanıma sistemine ilişkin belge düzenine yönelik kurallar çerçevesinde de belgelendirilmesi mümkündür.

(3) Bu Tebliğ ile TTB takılma zorunluluğu getirilen taşıtlar için, UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, 213 sayılı Kanunun 227 nci maddesine istinaden vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

Sorumluluklar

MADDE 9- (1) Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, bu Tebliğde belirlenen UTTS kapsamında taktırılması zorunluluğu getirilen TTO’ların tatbiki ve YN Pompa ÖKC bağlantısının yapılması için gerekli her türlü desteği yetkili firmalara vermek ve gerekli çalışma ortamını sağlamak zorundadırlar.

(2) YN Pompa ÖKC üreticileri UTTS kapsamında kullanılma zorunluluğu getirilen TTO’ların YN Pompa ÖKC’lerle bağlantısının yapılması ve birlikte çalışması için gerekli her türlü desteği yetkili firmalara vermek zorundadırlar.

(3) Yetkili firmaların kuracakları bakım ve onarım servislerinin uyacakları şartlar ve esaslar Darphanece tespit edilir ve denetlenir. Bakım ve onarım servis hizmetleri, sadece yetkili firmalar tarafından belirlenen ve Darphaneye bildirilen yetkili servisler tarafından yerine getirilir. Yetkili firmalar, yetkili servis hizmeti verecek olan gerçek veya tüzel kişilerin mükellefiyet bilgileri ile bu amaçla istihdam edilen elemanların kimlik ve yetkilendirildikleri il bilgileri ile UTTS ve unsurlarına ait kayıt, aktivasyon, satış ve satış sonrası servis ve benzeri işlemlere ait bilgileri Darphane tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Darphaneye bildireceklerdir. Yetkili firmalar, UTTS ve unsurlarının bakım ve onarım hizmetlerinin öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesinden yetkili servisleri ile birlikte müteselsilen sorumludurlar. Verilen yetkiyi kötüye kullananların yetkileri iptal edilir.

(4) YN Pompa ÖKC üreticileri ve yetkili firmalar, kendi görev ve yetkileri kapsamında olan cihaz ve sistemlerin kesintisiz olarak hizmet vermesini sağlamak bakımından, bakım ve onarım faaliyetleri için aralarında gerekli organizasyonu yapmak, cihaz ve sistemlerde oluşan arızaları en geç 48 saat içinde gidermek zorundadırlar.

(5) Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, UTTS kapsamında akaryakıt istasyonlarına kurulan UTTS unsurları üzerinde, yetkili firmalar ise UTTS kapsamında kullandığı her türlü donanım, yazılım, sistem ve benzeri unsurlar üzerinde, Darphane tarafından belirlenen kullanım kurallarına aykırı şekilde tasarrufta ve faaliyette bulunamaz ve Darphane tarafından belirlenen durumlar dışında sistem unsurlarının zilyetliğini devredemez. Ayrıca söz konusu mükellefler ve yetkili firmalar, UTTS unsurlarına gelebilecek her türlü zararın önlenmesine yönelik bütün tedbirleri almakla yükümlüdürler.

(6) UTTS kapsamında yapılmış bağlantıların korunması ve sistemin sürekli çevrim içi bağlantılı olmasının sorumluluğu akaryakıt istasyonu işleten mükellefe aittir.

(7) UTTS unsurları kiralanamaz, devredilemez, aktivasyon işlemi yapılmadan satılamaz veya diğer yollarla kullandırılamaz.

(8) Akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, UTTS kapsamında 6 ncı maddede belirlenen TTB takılı taşıtların plaka bilgileri ile YN Pompa ÖKC üzerinde otomatik olarak görünen plaka bilgisinin doğruluğunun kontrolünü yapmakla yükümlüdür.

Cezai müeyyide

MADDE 10- (1) Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri uygulanır.

Diğer hususlar

MADDE 11- (1) Başkanlık, yetkili firmalara ilişkin başvuru, test, değerlendirme, izin, onay, güvenlik ve denetim işlemleri ile YN Pompa ÖKC’lerle UTTS arasındaki entegrasyon süreçlerini ve diğer teknik ve idari çalışma gerekliliklerini değerlendirerek, bu Tebliğde belirlenen süreleri, Darphanenin görüşünü alarak, vergi ve mükellefiyet türü, mükellef grupları, sektör, faaliyet konuları, iş veya üretim hacmi, taşıt sınıfları ile il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte her defasında 6 ayı geçmemek üzere ynokc.gib.gov.tr adresinde ilan ederek uzatmaya yetkilidir.

(2) 7 nci maddenin onuncu fıkrasının (b) bendinde yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.

(3) Bu Tebliğle Darphanenin belirlemesi öngörülen; nitelik, özellik, yöntem, koşul ve süreçler ile UTTS’nin kurulması ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar Darphane tarafından darphane.gov.tr adresinde yayımlanan kılavuzlarla belirlenir.

(4) UTTS kapsamında Darphaneden temin edilebilecek TTO, TTB, TTO ile YN ÖKC’nin güvenli bir şekilde haberleşmesine imkân sağlayacak donanıma ilişkin ücretler ile UTTS kapsamında verilecek hizmetlerden alınabilecek ücretler Darphane tarafından belirlenecek ve darphane.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Söz konusu ücretler, Darphanenin bir kamu bankası nezdinde açacağı banka hesabına yatırılacaktır. Ücretler, ilan edildiği ilgili yıl için geçerli olacak, her yılın başında Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl için belirlenen yıllık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında artırılacak ve bir yıl süresince uygulanacaktır. Yıllık fiyat artışı ait olduğu yılın 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 12- (1) 6/4/2007 tarihli ve 26485 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 370) ile 4/6/2008 tarihli ve 26896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 383) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 


Kaynak: Resmi Gazete 5 Ekim 2023
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karen Audit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Read more

2023 KDV tevkifatı uygulamasının sınırı KDV Dahil 2.000 TL’dir

Yayım Tarihi: 5 Ekim 2023

Kısmi KDV Tevkifatında Sınır KDV Dahil 2.000 TL’dir.

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

Zorunluluktan kaçınmak için bedel parçalara ayrılmamalıdır

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.

Buna göre;

– 1 yıl süreli hizmet alımı şeklinde sözleşme yapılan, ancak aylık vergilendirme dönemleri itibariyle kısım kısım verilebilen hizmetlerde, alt sınır hesabında aylık olarak verilen hizmete ilişkin düzenlenen faturadaki KDV dahil bedel dikkate alınacaktır.

– 5018 sayılı Kanuna tabi bir kurumun makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlarına haftalık, aylık, yıllık bakım sözleşmeleri çerçevesinde sunulan hizmetler; her bir bakım döneminde sunulan kısım itibariyle değerlendirilecektir. Kurumun talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıkan, dönemsellik içermeyen tamir, bakım ve onarım hizmetleri ise KDV dahil 2.000 TL’yi geçmediği sürece tevkifata tabi olmayacaktır. Tamir, bakım ve onarım hizmetlerinin sorumlu kurumun muhtelif makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlarına aynı gün içinde ifa edilmesi halinde bedel, her bir araç itibariyle değil, toplam olarak dikkate alınacak ve 2.000 TL’yi geçtiği taktirde de tevkifata tabi tutulacaktır.

– Yılın tamamında belli miktarda ürün için fason konfeksiyon işi yapılması yönünde sözleşme düzenlenmesi, ancak yıl içinde günlük, haftalık ya da aylık olarak teslim edilen ürün karşılığında fason hizmet faturası düzenlenmesi halinde, her fason hizmet faturasındaki KDV dahil hizmet bedeli, tevkifat alt sınırının hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, bedelin parçalara bölünerek birden fazla fatura düzenlendiğinin tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir.
Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanların (profesyonel spor kulüplerince (şirketleşenler dahil) yapılan teslim ve hizmetler hariç), kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tabi tutulmayacaktır.

 


Kaynak: GİB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karen Audit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Read more

2023 Eylül Ayı Kira Artış Oranı Konutlarda %25, İş yerlerinde %56,28 Oldu.

2023 Eylül İŞ YERİ Kira Artış Oranı %56,28

2023 Ağustos KONUT Kira Artış Oranı %25

Öncelikle, 11 Haziran 2022 ila 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenecek KONUT kira sözleşmelerinde yapılacak artışın üst sınırının % 25 olarak uygulanacağını belirtelim.

Bu geçici düzenleme yapılmasaydı 2023 Eylül ayında yenilecek KONUT kira sözleşmeleri için yasal kira artış oranı %56,28 olacaktı. 


ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor.

Oranlar açıklandığında on iki aylık ortalamalara göre kira artış oranları da hesaplanabiliyor.

2023 EYLÜL KİRA ARTIŞ ORANI

2023 Eylül ayı kira artış oranının hesaplandığı TÜFE tablosu açıklandı.

TÜİK’in 4 Eylül 2023 Tarihli açıklamasına göre TÜFE (Tüketici fiyat endeksi aylık) %%9,09 oranında arttı.

Hesaplamaya esas olmak üzere 2003 yılını başlangıç kabul eden TÜFE;

1- 2023 Eylül ayında bir önceki aya göre %9,09

2- Bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94

3- Bir önceki yılın Aralık Ayına göre (2022-Aralık) %43,06

4- On iki aylık ortalamalara göre %56,28 artış gerçekleşti.

Kiranın ne kadar artırılacağı açıklanan On iki aylık ortalama değişime göre hesaplanıyor. 

Buna göre 2023 EYLÜL ayında KONUT kira tutarına en fazla % 56,28 oranında artış yapılması gerekirken yapılan geçici düzenlemeye göre 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak kira artışında üst sınır %25 olacaktır.

2023-EYLÜL AYI İş yeri kira artışları İÇİN üst sınır %56,28 olacaktır.

KİRA ARTIŞ ORANININ YASAL DAYANAĞI NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 343’ncü maddesinde; “Kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz.” denilmiştir. Yine kira bedelinin belirlenmesi başlıklı 344’üncü maddesinde ise “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. (17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 56’ncı maddesiyle, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.)

Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir.İŞYERİ KİRA ARTIŞI
ÜST SINIR NEDİR?

Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde 17.1.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile kira artışlarında üst sınır TÜFE’in on iki aylık ortalaması olarak belirlenmiştir. TÜİK tarafından yayınlanan Enflasyon ve Fiyat verileri tablosuna göre de; 2023 EYLÜL ayı içindeki İŞ YERİ kira artışlarında kullanılacak azami oran %56,28 olarak açıklanmıştır. Taraflar bu oranın altında kira tutarı belirlemekte serbest olup, üstünde bir tutar belirleyemezler.


Kaynak: TÜİK
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karen Audit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Read more

Ek MTV’nin Birinci Taksit Ödeme Vadesi 6 Eylül 2023 Tarihine Kadar Uzatıldı

 

GİB

Duyuru

Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi  6 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Yayın Tarihi: 29/8/2023 – 10:16  
Kaynak: GİB Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karen Audit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.
Read more

Şirketlerin Aktifinde Kayıtlı Taşınmazların Satışlarında; KDV ve Kurumlar Vergisi İstisnalarında Değişikliğe Gidildi 

Yayım Tarihi: 29 Ağustos 2023


Ülkemizde vergi düzenlemeleri sürekli olarak güncellenmekte ve değişen ihtiyaçlara göre şekillenmektedir. Bu bağlamda, kurumların en az 2 yıl süreyle elde tuttuğu taşınmazların satış veya devri işlemlerinde uygulanan KDV ve Kurumlar vergisi istisnaları konusunda 15 Temmuz 2023 tarihinde yapılan düzenleme ile önemli bir değişiklik yaşanmıştır. Bu yeni düzenleme ile ilgili detaylar ve etkileri hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1- Şirketlerin Aktifindeki Taşınmaz Satışında Uygulanan KDV İstisnası 15.7.2023’den itibaren kaldırılmıştır

Kurumların aktifinde en az 2 yıl süreyle tutulan taşınmazların satış veya devrinde uygulanmakta  olan KDV istisnası uygulamasına 15.7.2023 tarihi itibarıyla son verilmiştir. 15.7.2023 tarihinden önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için değişiklik öncesi hükümleri uygulanacaktır. 
Buna göre; 15.7.2023 tarihinden sonra edinilen ve kurumların aktifinde en az 2 yıl süreyle tutulacak taşınmazların satış veya devrinde KDV istisnası uygulamasına son verilmiştir.
15.7.2023 tarihinden önce edinilen ve kurumların aktifinde bulunan taşınmazlarda ise KDV istisnası uygulanmaya devam edecektir. KDV Kanunu’na eklenen Geçici 43 üncü madde ile 15.7.2023 tarihinden önce kurumların aktiflerinde yer alan taşınmazlar için KDV Kanunu’nun 17/4-r bendi hükmünün değişiklik öncesi hükmünün uygulanacağı belirtilmektedir.

2- Şirketlerin Aktifindeki Taşınmaz Satışında Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası 15.7.2023’den itibaren kaldırılmıştır.

Yapılan düzenleme ile;

2.1- Asıl işi taşınmaz ticareti ve kiralanması olmayan şirketlerin en az iki yıl süreyle kurumun aktifinde bulunan taşınmazların satış veya devrinden elde edilen kazancın % 50’sini istisna tutan düzenlemeye son verilmiştir. Düzenleme 15.7.2023 tarihinden sonra aktife giren taşınmazlar için geçerli olacaktır.
2.2- Yasanın yürürlük tarihi olan 15.7.2023’den önce kurumların aktifinde bulunan taşınmazlara ilişkin istisna tamamen kaldırılmak yerine istisna oranı kazanın % 25’ine düşürülmüştür. (31.12.2017 tarihine kadar %75 ve 1.1.2018 tarihinden itibaren %50 olarak uygulanıyordu)

Düzenleme 15.7.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

_____

Bu yeni düzenlemelerin iş dünyasına etkileri tartışmasız önemlidir. Taşınmaz alım-satımıyla ve kiralamasıyla ilgilenen kurumlar ve yatırımcılar için KDV ve kurumlar vergisi istisnası zaten uygulanmıyordu. İstisnalar asıl işi taşınmaz ticareti olmayan şirketlere sağlanan haklardı. Düzenleme sonrası şirketler vergi planlamalarını bu yeni koşullara göre yapmak zorunda kalacaklardır. Ayrıca, elde tutulan taşınmazların ne zaman satışa çıkarılacağı da bu değişikliklerin göz önünde bulundurulması gereken bir faktör olacaktır.

Sonuç olarak, şirketlerin taşınmazların satış veya devri işlemlerinde uygulanan KDV istisnası konusundaki yeni düzenlemeler, vergi politikalarındaki değişimlerin bir yansımasıdır. Bu değişikliklerin etkili bir şekilde yönetilebilmesi için işletmelerin ve yatırımcıların uzman görüşlerine başvurması önemlidir. Gelecekteki vergi düzenlemelerini takip etmek ve buna göre stratejiler oluşturmak, finansal açıdan başarılı sonuçlar elde etmek için kritik bir adım olacaktır.

 

Ali KARAKUŞ

SMMM & Bağımsız Denetçi

Karen Denetim & Danışmanlık

 

 


Kaynak: GİB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Read more

Kira sözleşmelerinde kefalet durumu olması halinde Damga Vergisi ne şekilde hesaplanır?

Yayım Tarihi: 28 Ağustos 2023


1- Ayrı akitlerin her birinden ayrı vergi alınır

Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır.

2- Kefil Varsa ayrıca binde 9,48 damga vergisi hesaplanır

Kira sözleşmesinde adi kefalet olması halinde kefalet işlemi için nispi (2023 yılı için binde 9,48 oranında), kiralama işlemi için nispi (2023 yılı için binde 1,89 oranında) ayrı ayrı damga vergisi hesaplanması gerekmektedir.

3- Birbirine bağlı akitler varsa yüksek olan dikkate alınır 

Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır.

4- Kira sözleşmesinde kefil varsa en yüksek vergi alınması gereken tutardan hesaplama yapılır

Kira sözleşmesinin müteselsil kefalet durumunu da içermesi halinde, söz konusu sözleşmenin en yüksek vergi alınmasını gerektiren kefalet işlemi üzerinden nispi (2023 yılı için binde 9,48 oranında) damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 


Kaynak: GİB
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karen Audit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Read more

Şirketlerin Ortak Olduğu Adi Ortaklıklardan Elde Ettikleri Kazançlar Ne Şekilde Değerlendirilir?

Kurumların adi ortaklıklardan elde ettikleri kazançlar ne şekilde değerlendirilir?

Adi ortaklıklar Borçlar Kanununun 620 – 645 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 620’nci maddesinde adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşme olarak tanımlanmıştır.

Adi ortaklıkların tüzel kişiliği olmadığı gibi kurumlar vergisi mükellefi olmaları da söz konusu değildir.

İki veya daha fazla kurumlar vergisi mükellefinin, adi ortaklık kurmak suretiyle faaliyet göstermeleri halinde, ortaklıktan elde ettikleri kârlar, hisseleri oranında şirketlerin kurum kazancına dâhil edilerek vergilendirilecektir.

Dar mükellef kurumların inşaat taahhüt işi yapan adi ortaklıklara girmeleri halinde ise, söz konusu adi ortaklık, dar mükellef kurumların işyeri sayılacak ve ticari kazanç hükümlerine göre vergileme yapılacaktır.

 

 

 


Kaynak:GİB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karen Audit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Read more

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Tedarikçilerden Alımı İçin Düzenlenen Sözleşmeler Damga Vergisinden İstisnadır

Yayım Tarihi: 24 Ağustos 2023


488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (43) numaralı fıkrası kapsamında;

1) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarına ilişkin olarak Yatırım Teşvik Belgesi sahibi yatırımcılarla bu malların üreticileri ve tedarikçileri arasında düzenlenen kağıtlara,

2) Münhasıran yatırım döneminde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırıma yönelik gayri maddi hakların kiralanması ve satın alınmasına ilişkin düzenlenen kağıtlara,

3) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki sabit kıymet yatırımlarının imal ve inşasına yönelik düzenlenen sözleşmeler, taahhütnameler, teminatlar ve bu mahiyetteki kağıtlara,

4) Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımlara yönelik danışmanlık ve teknik müşavirlik hizmetlerine ilişkin düzenlenen kağıtlara,

damga vergisi istisnası uygulanacaktır.

Read more

İstanbul’da Limited Şirket Kuruluşu İçin Hangi Kurumlara Kayıt Yapılır?

Yayım Tarihi: 22 Ağustos 2023


Merkez adresi İstanbul’da olan bir limited şirket kurulması için belli bir sıralama ile işlemlerin yapılması gerekiyor.

Biz bu yazımızda limited şirket kuruluşu için İstanbul’da hangi kurumlara hangi sırayla başvuru yapılacağına dair özet bilgiler paylaşacağız.

Şirket kuruluşu için gereken sözleşme ve diğer belgeler hazırlandıktan sonra, MERSİS sisteminden şirket sözleşmesinin girişinin yapılması gerekmektedir. Sözleşme girişinin ardından İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO) kuruluş için randevu oluşturulmalıdır.

Randevu tarihine kadar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü ana sözleşmede bazı değişikliklerin yapılmasına dair bilgi verebilir. Bu durumda Sicil Müdürlüğü tarafından talep edilen değişiklikler ile ilgili işlemler tamamlanır.

Randevu gün ve saatinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde şirket belgeleri ile hazır bulunulmalıdır. Yapılan başvuru esnasında kuruluş ve yasal defterler için ödemeler yapılır. Kuruluş belgelerinin incelenmesi ve onaylanması aynı gün veya izleyen gün içinde tamamlanır.

Tescil edilen bir başka ifadeyle kuruluşuna izin verilen şirkete ait belgeler ile noterden imza sirküleri ve resmi kurumlardaki iş takibi için vekaletname çıkartılır.

Şirketin adresinin bağlı olduğu vergi dairesine başvuru yapılır ve şirketin vergi dairesi kaydı tamamlanır. Vergi dairesinden yoklama memuru iş yerinin adresine fiziki olarak ziyarette bulunur ve iş yerinde fiziki tespit yapar.

Şirkettin ücretli çalışanı olacaksa Sosyal Sigortalar Kurumuna kayıt yapılır. SGK sistemi üzerinden çalışan kişinin giriş işlemleri tamamlanır.

Türkiye İş Kurumuna kayıt işlemleri gerçekleşir.

Şirketin yasal belge ve işlemlerinin elektronik ortamda tutulan Deftere kaydedilebilmesi için ve  elektronik ortamda e-Fatura düzenlenebilmesi için gerekli kurumlara kayıt ve aktivasyon işlemleri  yapılır. Onay sonrası şirkete özel e-Fatura tasarımları yapılır ve artık şirket elektronik ortamda satış faturası düzenleyecek hale gelmiş olur.

İsteğe bağlı olarak şirket için marka ve logo tescili için başvuru yapılır. Bu işlemin başvurusu yaklaşık 1 hafta ve onay alınması yaklaşık 6 ay kadar sürer.

Şirket ihracat yapacaksa, faaliyet alanına göre ihracatçılar birliğine kayıt edilir. Bu işlem yaklaşık 1 hafta içinde tamamlanabilmektedir.

Şirketin bağlı olduğu belediyeye çalışma ruhsatı başvurusunda bulunulur.  Sanal ofis kullanımı gibi bazı özellikli durumlarda buna gerek yoktur.

Yukarıda belirtilen kayıt işlemleri tamamlanması (veya bazılarında sürecin devam etmesi) ile birlikte şirket faaliyete geçebilir.  Türkiye’deki tüm işlemler büyük çoğunlukla yasal yetki belgesi almış serbest muhasebeci mali müşavir hizmeti veren kişi ve kurumlar tarafından yürütülmekte ve sonuçlandırılmaktadır.

 

Banu ATEŞ

Muhasebe Uzmanı

Karen Denetim  & Danışmanlık

 

 


Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Read more