Skip to main content Skip to search

BLOG

Katma değer vergisinden kaynaklanan iade alacaklarının mükelleflerin borçlarına mahsubu

2 Ocak 2023 1. Katma Değer Vergisi İade Talebi 3065 sayılı KDV Kanununa göre mükelleflerin yaptıkları işlemlerden bazılarında KDV iadesi yapılması mümkündür. Bu iade hakkı, işlemin üzerinden KDV tahsil edilmemesi ve tahsil edilmeyen bu KDV’nin indirim yoluyla telafi edilememesinden kaynaklanmaktadır….

Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlar Kurumlar Vergisinden İstisnadır

27 Aralık 2022 1.Türk uluslararası gemi siciline kayıtlı gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde edilecek kazançlara ilişkin istisna 1.1. Yasal düzenleme ve istisnanın kapsamı 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun…

Varlık Barışı Kapsamında 31 Aralık 2022 Tarihine Kadar Yapılacak Bildirimler için %2 Vergi Ödenecek

27 Aralık 2022 GEÇİCİ MADDE 15- İlgili Kanun: KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Gerçek veya tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 31/3/2023 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara Birinci fıkra kapsamına giren varlıklar,…

Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı Kapsamındaki Ödemeler Kurumlar Vergisine Tabi Midir?

27 Aralık 2022 Sayı: 17192610-125-275479 Tarih: 21/11/2022 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : E-17192610-125[KV-22-737]-275479 21.11.2022 Konu : Kayıtlı istihdama geçiş programı kapsamında sağlanan destek ödemelerinin vergilendirilmesi İlgi : 27.07.2022 tarihli özelge talep…

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

26 Aralık 2022 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34) Amaç MADDE 1 – (1) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar gereğince tesbiti Bakanlığa bırakılan konular bu Tebliğ ile düzenlenmiştir. Dayanak MADDE…

2023 Yılı Asgari Ücret Net 8.500 TL oldu. İşverene toplam maliyeti 11.750 TL

22 Aralık 2022 2023 Yılı Asgari Ücret 8.506,80 TL olarak açıklandı. 2022 Temmuz Aralık arasında uygulanan 5.500,35 TL’lik asgari ücrete yapılan artışın oranı %54,66 oldu. 2022 Temmuz Aralık arasında uygulanan 5.500,35 TL’lik asgari ücrete yapılan artışın tutarı 3.006,45 TL oldu….

Mal Teslim Edilmeden Önce Fatura Düzenlenebilir Mi?

MAL TESLİMİ VEYA HİZMET İFASI YAPILMADAN DÜZENLENEN FATURALARA İSTİNADEN KDV İNDİRİMİ 1.KONU Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDVK) “Vergiyi Doğuran Olay” başlıklı 10 uncu maddesinde; Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran…

Günlük yemek bedeli ödemesinde yeni dönem; 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artık nakit ödeme de vergi ve SGK’dan istisna olacak

2 Aralık 2022 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; çalışana günlük 51 TL’ye olan NAKİT yemek bedeli ödemesi için vergi ve SGK Primi hesaplanmayacaktır. 30 Kasım 2022 tarihine kadar olan uygulamaya göre; ödemenin yemek çeki veya kartı hizmeti…

Çalışanlara, Elektrik, Doğalgaz ve Diğer Isınma Gideri için aylık 1.000 TL’ye kadar ödenecek bedeller 2022-Kasım ayından geçerli olmak üzere Vergi ve SGK’dan istisna edilmiştir

1 Aralık 2022 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, işverenler tarafından çalışanlara yapılacak; –Elektrik, –Doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere; 30 Haziran 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) çalışanların mevcut ücretlerine ilave olarak AYLIK 1.000 Türk…

Yatırımlarda vergi indirimi alan şirketin işi devretmesi halinde vergi indirimi uygulaması

19 Eylül 2022 Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, ilgili mevzuatta belirtilen koşulları aynen yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi oranı uygulamasından yararlanabilecektir. Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devreden kurumun bu yatırım dolayısıyla indirimli vergi oranı uygulamasından yararlanması…

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin düzenlemenin kapsamına giren mükellefler kimlerdir?

18 Eylül 2022 Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların tamamı, transfer fiyatlandırması uygulamasının kapsamında olup bu gerçek kişi ve kurumların ilişkili kişilerle gerek yurt içi gerekse yurt dışı faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları mal veya hizmet alım…

2022 yılında tam mükellef gerçek kişilerce elde edilen TL cinsinden Devlet tahvili ve Hazine bonosu faiz gelirleri hangi durumda beyan edilecektir?

17 Eylül 2022  Beyanname verilip verilmeyeceğinin tespitinde, Devlet tahvili ve Hazine bonosunun ihraç tarihi önem arz etmektedir.  Buna göre, 01/01/2006 tarihinden önce TL olarak ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu için, 2017-2018-2019-2020 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarına…

Menkul kıymetler yatırım fonları ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi nasıldır?

16 Eylül 2022  Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinde stopaj  Sermaye Piyasası Kanununa göre  kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu  fona iadesi, üçüncü kişilere satışından doğan gelirler ve elde tutulduğu dönemde elde edilen dönemsel getirileri ve menkul…

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının elde ettiği menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi ne şekilde olacaktır?

15 Eylül 2022  Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan fazla bir süre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmektedir.  Dar mükellefiyet esasında vergilendirilecek Türk vatandaşlarının, Türkiye’de elde ettiği gelirin tamamı…

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının elde ettiği menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi ne şekilde olacaktır?

15 Eylül 2022 Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan fazla bir süre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmektedir. Dar mükellefiyet esasında vergilendirilecek Türk vatandaşlarının, Türkiye’de elde ettiği gelirin tamamı…