Skip to main content Skip to search

Değerli Konut Vergisi geldi! 5 Milyon üstü değer biçilen konutlar için ek vergi ödenecek

Kanuni Dayanak

Değerli Konut Vergisi 7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”unun 30 ila 37’nci maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Verginin Konusunu Türkiye’de bulunan meskenler oluşturmaktadır.

 Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası (5 Milyon TL) ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.”

Değerli Konut vergine esas meskenin değeri nasıl belirlenecek?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuat kapsamında yapılan veya yaptırılan değerleme sonucunda belirlenen ve değeri aşan (bu tutar dâhil) mesken nitelikli taşınmazlar, ilgilileri tarafından ulaşılabilecek şekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilir ve ilgilisine ayrıca tebliğ edilir.

Tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz değeri kesinleşir.

Süresinde yapılan itirazlar, on beş gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve kesinleşen değer, aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilir. Bu değer, değerli konut vergisi uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer olarak kabul edilir.

Bu vergi uygulamasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen bir değerin bulunmaması durumunda, bina vergi değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılır.

Değerli Konut verginin Oranı Ne olacak?

Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar                 (Binde 3)

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar                (Binde 6)

10.000.001 TL’yi aşanlar                                                  (Binde 10)

oranında vergilendirilir.

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.

Tutarlar hey yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak

Mesken nitelikli taşınmazların değeri her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan tutarların 10.000 Türk lirasına kadar olan kesirleri dikkate alınmaz (Şu kadar ki; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen taşınmaz değeri, değer tespitinin yapıldığı yıl yeniden değerleme oranında artırılmaz.

Değerli Konut Vergisini kim öder?

Değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler öder.

Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

Vergide mükellefiyet ne zaman başlar?

Değerli konut vergisi mükellefiyeti;

a) Mesken nitelikli taşınmazın değerinin, bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerin belirtilen tutarı aştığının (bu tutar dâhil) belirlendiği tarihi,

b) Vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması hâlinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi,

c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi,

takip eden yıldan itibaren başlar. 

Kullanılmaz hale gelen meskenlerin için vergi ödenmez

Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hâle gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.”

Kimler Değerli Konut Vergisinden Muaftır?

Muaflıklar:

Aşağıda yazılı mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisinden muaftır:

a) Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar.

b) Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.).

c) Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar.

ç) Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariç)

Verginin beyanı, ödeme süresi ve ödeme yeri:

Mükellef tarafından, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer, buna ait vesikalarla, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine, mesken nitelikli taşınmazın değerinin maddede belirtilen tutarı aştığı (bu tutar dâhil) yılı takip eden yılın şubat ayının 20’nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir ve vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur.

Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilir ve vergi ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk olunur.

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek beyanname verebilecekleri gibi, münferiden de beyanname verebilirler. Paylı mülkiyet hâlinde ise beyanname münferiden verilir.

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

Yıl içerisinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi hâlinde, mükellef tarafından takip eden yılın beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine beyanname verilir.

Değerli konut vergisi hasılatından Belediyelere pay verilmeyecek.

Tahsil edilen değerli konut vergisi, genel bütçe geliri olarak kaydedilir ve 2.7.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile diğer kanunlara göre mahalli idarelere verilecek payların hesabında dikkate alınmaz.”

Değerli Konut Vergisi Örnek Hesaplama Tablosu

Vergi
Matrahı
Vergi Oranı
Binde
Değerli Konut Vergisi 1.Taksit
İzleyen yıl
Şubat
2.  Taksit
İzleyen yıl
Ağustos
     5.000.000                   3         15.000,00        7.500,00      7.500,00
     6.000.000                   3         18.000,00        9.000,00      9.000,00
     7.000.000                   3         21.000,00      10.500,00    10.500,00
     8.000.000                   6         48.000,00      24.000,00    24.000,00
     9.000.000                   6         54.000,00      27.000,00    27.000,00
   10.000.000                   6         60.000,00      30.000,00    30.000,00
   11.000.000                 10       110.000,00      55.000,00    55.000,00
   12.000.000                 10       120.000,00      60.000,00    60.000,00
   13.000.000                 10       130.000,00      65.000,00    65.000,00
   14.000.000                 10       140.000,00      70.000,00    70.000,00

 


Ali KARAKUŞ
7.12.2019
İstanbul

Kaynak
1- Resmi Gazete, 7.12.2019 Tarih ve 30971-  7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında KanunYasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karen Audit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Devamını oku

Gelir Vergisindeki üst oran %35’den %40’a çıkarıldı!

Gelir Vergisi Tarifesine 5’inci dilim ve yeni oran eklendi

7 Aralık 2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”unun 17’inci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 103’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikle 4 basamaklı ve artan oranlı olan gelir vergisi tarifesine 5’nci bir dilim daha eklenmiş ve %35 olan Gelir vergisinin üst oranı %40’a çıkartılmıştır.

Yeni gelir vergisi tarifesi ilk olarak 2019 gelirlerinin beyanında uygulanacak

Belirtilen Gelir Vergisi Dilimi 1.1.2019 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihi olan 7 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

1 Milyon TL vergi matrahı beyan eden 25 Bin TL daha fazla vergi ödeyecek

Eski ve yeni gelir vergisi tarifesinin arasındaki farkın anlaşılması karşılaştırılabilmesi için örnek hesaplama tablosu aşağıda belirtilmiştir.

Vergi
Matrahı
Eski Tarifeye
Göre Ödenecek GV
Yeni Tarifeye
Göre Ödenecek
GV
Fazla Ödenecek Vergi
      100.000         23.460,00         23.460,00                        –
      200.000         58.460,00         58.460,00                        –
      300.000         93.460,00         93.460,00                        –
      400.000       128.460,00       128.460,00                        –
      500.000       163.460,00       163.460,00                        –
      600.000       198.460,00       203.460,00            5.000,00
      700.000       233.460,00       243.460,00          10.000,00
      800.000       268.460,00       283.460,00          15.000,00
      900.000       303.460,00       323.460,00          20.000,00
   1.000.000       338.460,00       363.460,00          25.000,00

 

Ali KARAKUŞ
7.12.2019
İstanbul

 

Kaynak:
1- Resmi Gazete, 7.12.2019 Tarih ve 30971-  7194 Sayılı “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında KanunYasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karen Audit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Devamını oku

2020 Yılı Asgari Ücret ve İşverene Maliyeti Üzerine Notlar – 6 Aralık 2019

Asgari ücret Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşuyor

2020 Yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına 2019 Aralık ayı başında başladı. Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. Bunların 5’i işçi, 5’i işveren ve 5’i hükümet temsilcisinden oluşuyor.

Kurulda, İşçi kesimini TÜRK-İŞ, İşveren tarafını TİSK temsil ediyor. Hükümet kanadını ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsil ediyor.

Hali hazırda uygulanmakta olan 2019 Yılı asgari ücrete ilişkin bilgiler

2020 yılı Asgari Ücretine ilişkin tahminlerde bulunmadan önce 2019 yılında uygulanan Brüt ve Net asgari ücreti ve maliyetini hatırlatmakta fayda var;

Bu yazının hazırlandığı tarih itibariyle 1 Ocak 2019 ila 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olan BRÜT asgari ücret 2.558,40 TL ve en düşük AGİ desteği ile birlikte NET asgari ücret 2.020,91 TL olarak uygulanıyor. (Karşılaştırma için 2018 yılında uygulanan brüt asgari ücret 2.059,50 TL ve ele geçen net ücret 1.603,12 TL)

İşveren ile net ücret üzerinden anlaşan bir çalışanın 2019 yılında AGİ dâhil eline geçen en düşük ücret 2.020,90 TL ve İşveren tarafından karşılanan vergi ve SGK prim (SGK +işsizlik) ödemeleri için işveren tarafından ödenen tutar ise 985,21 TL’ydi (5 puanlık SGK indirimi ile)

İşveren ile Brüt ücret üzerinden anlaşan çalışanın brüt ücreti 2.558,40 TL ve kendisinden kesilen SGK primi ve vergi toplamı 537,49 TL ve ele geçen net ücret en düşük AGİ dâhil 2.020,91 TL’dir. İşverenin SGK Primi (SGK +işsizlik) olarak ödediği tutar ise 447,72 TL’dir.

Çalışanların ücretin altında çalıştırılması yasaktır.

İşçi temsilcilerinin 2020 için Asgari Ücret Talepleri En Az 3.200 TL NET olarak açıklandı.

Komisyonda işçi temsilcisi olan TÜRK-İŞ ve bir diğer üye sayısı bakımında büyük işçi sendika konfederasyonlarından olan DİSK asgari ücretin hesaplanmasında göz önüne aldıkları kriterleri açıkladı. Detay açıklamalarında asgari ücret taleplerinin dayanağı olarak yoksulluk sınırı verilerinin ortalamasının yarısı olan 3.485 TL ile Cumhurbaşkanlığı 2020 yıllık programında kişi başı milli gelir hesabına göre 2020 yılında asgari ücretin NET 2.600 TL olarak hesaplanması gerektiğini, buna göre de 2020 yılı için asgari ücret taleplerinin net 3.200 TL olduğunu ifade ettiler.

DİSK 2020 asgari ücrete ilişkin taleplerini ve gerekçelerini basın toplantısında duyurdu; 

DİSK’in kendi internet sitesinden yaptığı duyuruda şu ifadeler kullanılmıştı:

-Milyonlarca işçiyi ilgilendiren “Asgari Ücret” konusunda DİSK Yönetim Kurulunun görüşlerini, talep ve önerilerini açıklayacağı basın toplantısı 3 Aralık 2019, Salı günü saat 11.00’da TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde gerçekleştirildi.

-DİSK-AR’ın hazırladığı Asgari Ücret Raporunun satır başlarını basın ile paylaşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye’de asgari ücretin tespitinde uluslararası standartlara uyulmadığını, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapı itibariyle demokratik olmadığını, asgari ücretin ülkemizde ortalama ücret haline geldiğini verileriyle ortaya koydu.

 -Türkiye’nin Avrupa ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip 4. ülke olduğunun, asgari ücret maliyetinin yarısının vergi ve kesintilere gittiğinin, 2016’daki 430 dolar düzeyindeki asgari ücretin 2019’da 357 ABD doları düzeyine gerilediğinin, 2003 yılında asgari ücretin yıllık tutarı ile 25 altın alınabilirken. 2019 itibariyle yıllık net asgari ücretle sadece 14 Cumhuriyet altını alınabildiğinin altını çizen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK’in asgari ücret ile ilgili taleplerini şu şekilde sıraladı: 

-Asgari ücret hesabında uluslararası standartlara uyulmalı ve işçinin ailesi de dikkate alınmalıdır.
-Asgari ücret toplu pazarlık yoluyla saptanmalıdır.
-Asgari ücret tespitine ilişkin 131 Sayılı ILO Sözleşmesi onaylanmalı, Avrupa Sosyal Şartı’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldırılmalıdır.
-Asgari ücret tespit komisyonunda kadın temsili sağlanmalıdır.
-TÜİK hesabı asgari ücret saptanmasında alt sınır olmalıdır.
-Asgari ücret net ve AGİ hariç hesaplanmalıdır.
-Bütün işçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalıdır.
-Asgari ücret geçim ücreti olmalıdır.
-Yeniden değerleme artış oranından daha az asgari ücret artışı olamaz.
-Asgari ücret artışında hedeflenen enflasyon oranları esas alınamaz.
-Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.
-Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır.
-Asgari ücretin tespitinde bütün işçi konfederasyonlarına katılım hakkı sağlanmalı, Asgari Ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlıkla belirlenmeli ve uyuşmazlık durumunda grev hakkını da içermelidir.

 

Asgari ücret toplantısında hükümet kanadı “Sendikalaşmayı artırdık” “Asgari Ücreti Nominal Olarak 10 Kat Artırdık”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un Asgari ücret Tespit komisyonunun ilk toplantısında çalışma yaşamı ve asgari ücret ile ilgili değindiği hususlardan bazıları şu şekildedir;

-Bugün herhangi bir sendikaya üye olan yaklaşık 2 milyon işçi kardeşimiz var. Sendikalaşma oranı açısından da artışı görmek mümkün. 2013’te yüzde 9 olan işçilerimizin sendikalaşma oranı, yüzde 14’e yükseldi. Gayretimiz bu oranın daha da artması yönünde.” 

-“Asgari ücreti, 2019’da aylık net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak tespit ettik. Dolayısıyla, yüzde 26 oranında artış sağlayarak, işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk.  

-2002’de 184 lira olan net asgari ücreti 2019’da 2 bin 20 lira 90 kuruşa çıkararak nominal olarak 10 kat artırdığımıza dikkatinizi çekmek isterim. Reel anlamda ise asgari ücreti yaklaşık bir buçuk kat arttırmış bulunmaktayız. 

-2019 itibarıyla ülkemizde uygulanan asgari ücretin Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Romanya, Portekiz gibi daha birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını görüyoruz. Asgari ücretin satın alma gücüne yansımasına baktığımızda AB üye ve aday ülkeleri içerisinde 2002 başında 15’inci sırada, 2017 ve 2018 yıllarında 12’nci sıradayken bu yıl ülkemiz 10’uncu sıraya yükselmiş durumda.” 

 

2020 Yılı Asgari Ücret için örnek hesaplamalar 

2020 yılında geçerli olacak Asgari ücretin belirlenmesi için ikinci toplantı 10 Aralık saat 14:00’te TÜRK-İŞ’te, üçüncü toplantı ise 17 Aralık’ta saat 14:00’te TİSK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Aralık ayının son haftasında bakanlıkta gerçekleştirilecek son toplantıda ise asgari ücret belirlenecek.

2020 Asgari Ücret tespit komisyonunun Aralık ayının son haftasında belirleyeceği ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret açıklandığında çalışanın eline geçecek AGİ dâhil net ödemenin yanında, SGK maliyeti, Vergi Maliyeti de hesaplanmış olacak.

2020 Asgari ücret tutarı komisyon tarafından açıklanana kadar çalışanlar ve işverenlere fikir vermesi için alternatif tutarlara göre asgari ücretin Brütü, Neti ve maliyeti ile ilgili tablo aşağıda sunulmuştur.

1- NORMAL ÇALIŞANLAR:


En düşük AGİ tutarı aldığı, 2020 yılsonuna kadar gelir vergisinin %15 olarak uygulandığı ve İşverenin 5 puanlık SGK prim indiriminden faydalandığı dikkate alındığında;

 

 

2- EMEKLİ ÇALIŞANLAR:

En düşük AGİ tutarı aldığı, 2020 yılsonuna kadar gelir vergisinin %15 olarak uygulandığı ve İşverenin 5 puanlık SGK prim indiriminden faydalandığı dikkate alındığında;

 

 

3- APARTMAN GÖREVLİLERİ:

İşverenin 5 puanlık SGK prim indiriminden faydalandığı dikkate alındığında;

4- EMEKLİ APARTMAN GÖREVLİLERİ:

İşverenin 5 puanlık SGK prim indiriminden faydalandığı dikkate alındığında;

Apartman görevlilerinin ücretlerinden gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için AGİ ödemesi de yoktur.

Bilindiği üzere AGİ (Asgari Geçim indirimi) eski vergi iadesi yerine getirilmiş bir uygulama olup çalışanların aile durumuna göre (Bekar, evli, çocuklu vb.)  ücret bordrolarından hesaplanan gelir vergisi tutarını azaltması sonucunu doğuran bir uygulamadır.

 

Türkiye OECD verilerine göre asgari ücrette ne durumda? 

Aşağıdaki tabloda Dünyadaki OECD’ye üye bazı ülkelerin Yıllık Asgari ücret tutarları verilmiştir.

Türkiye 2018 yılı istatistiklerine göre listede 26’ncı sırada bulunuyor.

2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Net asgari ücretin USD ve EURO Karşılığı yaklaşık neydi ne oldu?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın açıkladığı Dolar ve Euro Döviz Alış kurlarının ilgili yıllardaki 365 gününün ortalamasına göre asgari ücretin USD ve Euro karşılıkları yıl bazında aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Notlar :

1- Yukarıda belirtilen 2020 Yılı asgari ücret hesaplamaları ÖRNEK olarak yapılmıştır. 2019 Aralık ayı son haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2020 yılında uygulanacak Asgari Ücret için resmi duyuru yapıldığında geçerli olacak hesaplama tablolarına başvurulmalıdır. Yapılan hesaplama tabloları sadece genel bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir. Tablo ve hesaplamaların takipçiler tarafından kullanımı nedeniyle sorumluluk kabul edilmez.

2- 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre bentte belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5’dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir.

Ali KARAKUŞ
6.12.2019
İstanbul


Kaynaklar:
1- T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
2- Disk.org.tr
3- Oecd.org
4- TCMB Döviz Kurları
5- Muhasebenews.com T.C.M.B. Döviz Kuru Ortalama Programı
6- 5510 Sayılı Kanunu
7- 4857 Sayılı İş Kanunu
8- 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

 


Kaynak: Ali Karakuş
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karen Audit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Devamını oku

e-Arşiv Fatura Zorunluluğu Soru-Cevap ve Özet e-Belge Geçiş Tablosu

1- Fatura nedir? Kaç nüsha düzenlenir?

Kanun hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı Kanununun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan belgedir.

2- E-Arşiv Fatura müşteriye e-posta ile mi kâğıt çıktı olarak mı verilecektir?

VUK 509 no.lu tebliğ ile (19.10.2019 Tarih 30923 RG) GİB’den e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olma izni alan mükellefle, e-FATURA uygulamasına kayıtlı OLMAYAN kullanıcılara (vergi mükellefleri veya vergi mükellefi olmayanlar) düzenleyecekleri faturaları da elektronik ortamda  e-Arşiv Fatura olarak oluşturur, alıcının talebine göre E-Arşiv Faturayı kâğıt veya elektronik ortamda iletir ve düzenleyene ait nüshayı ile elektronik ortamda muhafaza ve ibraz eder.

3- E-Arşiv Faturanın aslı ve sureti ayrımının kriteri nedir?

Elektronik ortamda oluşturulan e-Arşiv Faturanın, alıcısına (müşteri) kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı,  düzenleyen (tedarikçi) tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir.

4- E-Arşiv Fatura mükellefleri e-FATURA mükelleflerine hangi belge türünü düzenleyecektir?

e-Arşiv Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, e-FATURA uygulamasına kayıtlı mükelleflere gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-FATURA olarak, e-FATURA uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında ise faturayı e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

5- e-FATURA uygulamasına dâhil olan mükelleflerin e-Arşiv Fatura uygulamasına GEÇİŞ ZORUNLULUĞU ne zaman başlayacak?

e-FATURA uygulamasına dahil olma ZORUNLULUĞU bulunan mükellefler ile İSTEĞE BAĞLI olarak e-FATURA uygulamasına VUK 509 no.lu tebliğinin (19.10.2019 Tarih 30923 RG) yayımına kadar geçmiş olan mükellefler (faaliyetleri gereği fatura yerine geçen diğer belgeler düzenleyenler hariç) 1 Ocak 2020 tarihine kadar e-Arşiv FATURA’ya geçmek zorundadır.  

6- Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracılarının
e-Arşiv Fatura’ya geçiş zorunluluğu nedir?

Mal ve hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamı sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı aracıları, 1 Ocak 2020 tarihine kadar
(2020 ve izleyen hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmezorundadır.

Bu suretle aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar tarafından belirtilen tarihlerden itibaren düzenlenecek faturaların, VUK-509 no.lu tebliğin “V.7.” ve “VIII.” No.lu bölümlerinde belirtilen İSTİSNAİ durumlar haricinde e-FATURA veya E-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunludur.

7- 5 Bin TL ve 30 Bin TL’lik sınıra dikkat!

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, VERGİLER DAHİL (KDV+ÖTV ve diğer) toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından VERGİLER DAHİL toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, VUK-509 no.lu tebliğin “V.7.” ve “VIII.” No.lu bölümlerinde belirtilen İSTİSNAİ durumlar haricinde E-Arşiv Fatura olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-BELGE düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi ZORUNLUDUR.

Söz konusu faturaların adı geçen tebliğin “V.7.” ve “VIII.” No.lu bölümlerinde belirtilen İSTİSNAİ durumlar haricinde  e-Arşiv Fatura yerine kâğıt fatura olarak düzenlenmesi veya alınması halinde, faturayı düzenleyen ile nihai tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen veya alınan her bir kâğıt fatura için ayrı ayrı olmak üzere VUK’un 353’üncü maddesinde öngörülen cezai hüküm uygulanır.

8- Her iki taraf da e-FATURA mükellefi ise e-FATURA düzenlenecektir.

Satıcı ve alıcının her ikisinin de e-FATURA uygulamasına kayıtlı kullanıcılar olması halinde, bunlar arasında düzenlenen faturaların tamamının e-FATURA olması gerekmektedir.

9- Aynı günde aynı kişilere düzenlenecek faturalar topluca mı değerlendirilecek?

Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca değerlendirilecek olup, faturaların vergi dâhil tutar toplamının belirtilen tutarı aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunludur.

10- GİB insiyatifi ile mükellefler kapsama alınabilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapacağı analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili kılınmıştır.

11- e-Ticaret kapsamında düzenlenecek e-Arşiv Faturalara ilişkin hususlar

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olup İNTERNET ÜZERİNDEN MAL VE HİZMET SATIŞI YAPANLAR, yaptıkları satışlara ilişkin e-Arşiv Faturaları elektronik ortamda iletmek zorundadır. Söz konusu satışlarda irsaliye yerine geçen; e-Arşiv Faturanın kâğıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin malın yanında bulunması gerekmektedir.

12- e-Ticaret için düzenlenecek e-Arşiv Faturalarda bulunması gereken bilgiler nelerdir?

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından elektronik ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ilişkin düzenlenecek e-Arşiv Faturalarda aşağıdaki bilgilere yer verilmesi zorunlu olup, ayrıca fatura üzerinde “Bu satış internet üzerinden yapmıştır.” İfadesi yer almalıdır.

1- Satış işleminin yapıldığı web adresi

2- Ödeme şekli

3- Ödeme tarihi

4- Mal satışlarında gönderiyi taşıyanın adı-soyadı-unvanı ve VKN/TCK bilgisi

5- Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih

6- İade bölümünde; Malı iade edenin adı-soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktarı birim fiyatı ve tutarı

13- e-Ticaret kapsamında yapılan satışları alıcı iade etmek isterse ne yapmalıdır?

Müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kâğıt çıktısını alır ve iadeye ilişkin bölümü doldurup imzalamak suretiyle mal ile birlikte malı satan geri gönderir. Bu suretle malı satana geri gönderilen bu belge satıcı tarafından düzenlenen gider pusulası yerine geçer.

14- e-Ticaret kapsamında yapılan e-FATURA’lı satışlar için kağıt çıktı gerekli midir?

e-Arşiv Fatura uygulamasın dâhil olup, e-FATURA uygulamasına kayıtlı olan kullanıcılara internet üzerinden mal satışı yapanlar, düzenleyecekleri e-FATURA’da 6’nci madde hariç yukarıda yazılı bilgilere yer vereceklerdir. Söz konusu mükelleflerce yapılan bu kapsamdaki satışlarda; İrsaliye yerine geçen; e-FATURA  kâğıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin sevk edilen malın yanında bulundurulması gerekmektedir.

15- E-Arşiv Fatura CEZA uygulaması nedir?

ZORUNLULUK getirildiği halde  e-Arşiv Fatura uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması gereken faturayı, VUK-509 no.lu tebliğin “V.7.” ve “VIII.” No.lu bölümlerinde belirtilen İSTİSNAİ durumlar haricinde E-Arşiv Fatura olarak düzenlemeyen ve almayan (kağıt fatura olarak düzenleyenler ve alanlar dâhil) mükellefler VUK 232’nci maddesinin 1’nci fıkrasının 1 ila 5 no.lu bentlerinde sayılanlar) hakkında kanunda ön görülen cezai hükümler uygulanır.

 

e-BELGE Geçiş
ÖZET TABLO 

Uygulama Kapsama Giren Mükellef Grupları Zorunluluk Tarih
 

e-Fatura

2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler  

 

01.07.2020

 

 

e-Fatura

ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler  

01.07.2020

 

e-Fatura

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler  

01.07.2020

 

 

e-Fatura

Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık eden bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları  

 

01.01.2020

 

 

 

e-Fatura

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler  

 

01.01.2020

e-Arşiv Fatura Hali hazırda e-Fatura Uygulamasına Dâhil Olan Mükellefler 01.01.2020
 

 

e-Arşiv Fatura

Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu  

 

01.01.2020

 

 

e-Arşiv Fatura

e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar (vergi mükellefleri arası 5.000TL, nihai tüketicilere 30.000TL ve üzeri)  

 

01.01.2020

 

 

e-İrsaliye

ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler  

 

01.07.2020

 

e-İrsaliye

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler  

01.07.2020

 

 

 

e-İrsaliye

Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası

sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler

 

 

01.07.2020

 

e-İrsaliye

Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerinimalini gerçekleştiren mükellefler.  

01.07.2020

 

 

e-İrsaliye

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler  

 

01.07.2020

 

 

e-İrsaliye

Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar.  

 

01.07.2020

 

 

e-İrsaliye

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler  

 

01.07.2020

 

 

 

e-İrsaliye

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler  

 

01.01.2020

e-SMM Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbapları 01.06.2020
 

 

e-MM

e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar  

 

01.07.2020

 

 

 

e-MM

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler  

 

 

01.01.2020

e-Bilet Kara ve Deniz Yolu ile Yolcu Taşımacılığı Yapan Mükellefle 01.01.2021
e-Bilet Sinema İşletmeleri 01.07.2020

Tablo: GİB

 

Ali KARAKUŞ
İstanbul,
11 Kasım 2019

————————————————————————————————–

Kaynaklar:
1- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 509 no.lu Tebliğ – 19.10.2019 Tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete
2- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 229, 230, 231, 232, 242, 353 maddeleri
3- Gelir İdaresi başkanlığı E-Belge portalıYasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karen Audit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Devamını oku

Askerlik Borçlanması 2019

Giriş 

Askerlik Borçlanması,  01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Sigortalının borçlanabileceği süreler başlıklı 41. maddesinin (b) bendi hükmünde düzenlenmiştir.

5510 sayılı Kanunun 41. Maddesinin (b) bendinde “Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreleri”nden istenilen kısmı için sigortalıların talepte bulunulması halinde borçlanma imkânı tanınmıştır.

Askerlik Süresinin İstenilen Kısmı Kadar Borçlanma Yapılabilir. 

Askerlik Borçlanması yapmak isteyen kişiler; Askerlikte geçen sürelerden istedikleri kadarı için borçlanma yapabilirler.

Örnek olarak 18 ay askerlik yapan kişi;  1 gün ile 540 gün arasındaki istediği kadar süreyi borçlanabilir.

Ne kadar sürenin borçlanılacağının hesabı; kişinin mevcut SGK gün sayısı, emeklilik yaşı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihleri ve halen tabi olduğu sosyal güvenlik kurumu ile ilgili kriterler ve bu kriterlerin emekliliğe etkisi göz önüne alınarak yapılmalıdır.

Askerlik Borçlanması, Sigorta Başlangıç Tarihini Geri Çeker. 

Askerlik yapılan tarih, sigorta başlangıç tarihinden önce ise,  askerlik borçlanması süresi kadar, sigorta başlangıç tarihi geriye çekilir ve borçlanılan süre mevcut sigortalılık gününe eklenir.

Örnek: 01.05.1992 tarihinde ilk defa SSK’lı olarak (Yeni adıyla 4/a sigortalısı) işe başlayan sigortalı, 15.08.1988 – 06.02.1990 arasında yaptığı askerlik hizmetinin tamamı için borçlanma yapmıştır. Sigortalının Askerlik yaptığı tarih,  ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten önce olduğu için 01.05.1992 olan sigorta başlangıç tarihi, bu tarihten 540 gün geriye çekilir.

Sigorta Başlangıç Tarihi                :  01.05.1992
Askerlik Dönemi                           : 15.08.1988 – 06.02.1990
Askerlik Borçlanma Günü              :        540 Gün (1 yıl 6 ay)
Sigorta Başlangıcı Hesabı          : 01.05.1992
(1 Yıl,  6 Ay Borçlanılan süre)        :        6      1
Yeni Sigorta Başlangıç Tarihi         :  01.11.1990

Askerlik Borçlanması ile 01.05.1992 olan sigorta başlangıç tarihi 540 gün geriye çekilerek 01.11.1990 olmuştur.

Sigorta başlangıç tarihinden sonra Askerlik hizmetinin yapılması halinde ise, yapılan askerlik borçlanması sadece gün olarak sigortalılık prim süresine eklenir.

Askerlik Borçlanması İçin Ödenecek Prim Her Yıl Artmaktadır

Askerlik Borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan başvuru sonrası, Kurum tarafından borçlanma hesabı aşağıdaki şekilde hesaplanarak, talepte bulunan kişiye tebliğ edilir.

01.01.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasında yapılacak Askerlik Borçlanmaları için talepte bulunan sigortalıların her gün için ödeyeceği en az prim tutarı 85,28 TL x %32 = 27,29 TL’dir.  30 Günlük borçlanma tutarı 818,69 TL’dir.

Örnek

18 aylık askerlik süresinin tamamı olan 540 günü Sigorta tabanından borçlanmak için ikametgahının bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuran sigortalını ödeyeceği borçlanma prim tutarı aşağıdaki gibi olacaktır. (01.01.2019 – 31.12.2019 Dönemi için)

Sigorta Tabanı                :             2.558,40 TL/Ay
Günlük Sigorta Tabanı     :                85,28 TL/Gün
Borçlanılan Gün              :                   540 Gün (Askerlikte Geçen Borçlanılacak Gün)
Prime Esas Tutar             :         46.051,20 TL    (540 Gün x 85,28 TL = 46.051,20 TL)
Prim Oranı                      :                 %32
Ödenecek Tutar              :          14.736,38 TL   (46.051,20 x %32 = 14.736,38 TL)

Asgari Ücretin ve sigorta tabanının yıllık dönemler halinde artması nedeniyle, ödenecek borçlanma tutarı her yıl artmaktadır.  Bu nedenle askerlik borçlanması yapılması sigortalı lehineyse yapılmasında fayda vardır.

Borçlanma Asgari Ücretin Tabanı-Tavanı arasındaki Tutardan Yapılabilir.

 Askerlik borçlanması sigorta tabanı ile tavanı arasındaki istenilen bir tutardan yapılabilir.   01.01.2019-31.12.2019 dönemi için Sigorta;

Tabanı  :  2.558,40 TL/Ay
Tavanı   :19.188,00 TL/Ay’dır. (Sigorta Tavanı taban ücretin 7,5 katıdır.)

Askerlik borçlanması taban tutarından düşük ve tavandan yüksek olmamak şartıyla aradaki istenilen bir tutar üzerinden yapılabilir. Sigortalılık süresinin çoğu yüksek tutarlardan ödenen sigortalının emekli maaşının düşmemesi için askerlik borçlanmasını da yüksek tutardan yapması   sigortalının lehine olacaktır.

540 Günlük askerlik borçlanmasının, sigorta tavanından yapılması durumunda ödenecek borçlanma tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. (01.01.2019 – 31.12.2019 Dönemi için)

Sigorta Tavanı                 :             19.188,00 TL/Ay
Günlük Sigorta Tavanı      :               639,60 TL/Gün
Borçlanılan Gün               :                   540 Gün (Askerlikte Geçen/Borçlanılacak Gün)
Prime Esas Tutar             :            345.384,00 TL(540 Günx639,60 TL = 345.384,00 TL) Prim Oranı                      :                  %32
Ödenecek Tutar               :            110.522,88 TL  (345.384,00 x %32 = 110.522,88 TL)

Borçlanılan Tutar, Tebliğ Tarihinden İtibaren 30 Gün İçinde Ödenmelidir.

Kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 5510 SGK Kanunu 82’nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.

Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.  

Aktif Sigortalı olmayanlar da Askerlik Borçlanması Yapabilir.

Askerlik borçlanması müracaatı sırasında aktif sigortalı olma zorunluluğu yoktur.  Sigortalının

veya hak sahiplerinin askerlik borçlanması talebinde bulundukları sırada adına borçlanma yapılacak kişinin aktif olarak sigortalı olma zorunlulukları yoktur.

Yedek Subay Okulunda Öğrenci olarak Geçen Sürelerde Borçlanılabilir.

5510 sayılı SGK Kanunu’nun 41’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen sürelerin borçlandırılmasına imkân sağlanmıştır.

1803 sayılı Af Kanununun 15’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca her derecedeki askeri okullarda diğer öğrenim kurumlarında Milli Savunma Bakanlığı adına ve hesabına öğrenim yapan askeri öğrencilerden, 07/02/1974 tarihine kadar gerek disiplinsizlik ve gerekse başka nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilenlerin (kendi isteği ile ayrılanlar hariç) okulda geçen süreleri askerliklerine sayıldığından, 18 yaşından sonra geçmiş olması şartıyla ve o tarihte emsallerinin tabi olduğu muvazzaf askerlik süresini geçmemek üzere okul süreleri borçlandırılacaklardır.

Vergi Mükellefiyeti, Askerlikte de devam edenler Borçlanma Yapamayacaklardır.

Fiili askerlik hizmeti silah altına alınmakla başlayıp terhis tarihinde sona erdiğinden, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine tabi olan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlarla (3) numaralı alt bendine tabi olan anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları ile diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarının sigortalılıkları askerlik yaptıkları sürede de devam edebileceğinden, askerlik yaparken söz konusu sigortalılıkları devam edenlerin askerlik süreleri borçlandırılmayacaktır.

T.C. Vatandaşlığına Geçenler de geldikleri ülkedeki süreler için Borçlanma Yapabilir.

Türk vatandaşlığına alınanlardan vatandaşlığa alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlardan geldikleri ülkelerde yaptıkları askerlik sürelerini belgeleyenler belgede kayıtlı süreyi, belgede kayıtlı sürenin olmaması veya Türkiye’deki emsallerinin yaptığı askerlik süresinden fazla olması hallerinde emsalleri kadar borçlandırılacaklardır.

Askerlik Borçlanması E-Devlet Üzerinden Yapılabilir.

Askerlik borçlanması talebi ikametgâh adresinin bağlı olduğu SGK hizmet birimlerinden yapılabileceği gibi, e-Devlet sistemi üzerinden de borçlanma talebinde bulunulabilir.

 

Ali KARAKUŞ
22.10.2019
İstanbulYasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karen Audit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Devamını oku

2019 Mart Ayında beyan edilecek, 2018 yılına ait Kira Gelirlerine ilişkin açıklamalar

1- Kira Gelirinin Kapsamı
Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde detaylı bir şekilde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler Gayri Menkul Sermaye İradı (Kira Geliri) olarak adlandırılmaktadır.

2- Kira Gelirleri için Beyanname Verme Süresi ve Ödeme Tarihleri
2018 yılı içinde konut ve/veya  işyeri kira gelirleri elde edenlerin, bu gelirleri için 25 Mart 2019 –  Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, (İnternetten verenler için 23:59) ikametgah adreslerinin bağlı olduğu vergi dairesine, (yurtdışında ikamet edenler, kira gelirinin elde edildiği gayrimenkulün adresinin bağlı olduğu vergi dairesine) elden veya internet üzerinden beyannamelerini göndermeleri gerekmektedir.

Tahakkuk Eden Toplam GMSİ – Gelir Vergisinin
1. Taksiti 01.04.2019 Pazartesi, 
2. Taksiti ise 31.07.2019 Çarşamba gününe kadar banka veya bağlı olunan vergi daireleri veznelerinden ödenebilir.

Sadece Kira geliri elde eden 60 yaş ve üzeri mükellefler ile engelli mükelleflerden, yaşlılığı, sakatlığı veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olanlar, maliye’nin 444 0 189 numaralı telefonunu arayarak, adını, soyadını ve adres bilgilerini vermeleri halinde vergi dairesi görevlileri bu kişilerin adreslerine giderek beyannameleri alacak ve bu durumdaki kişilerin işlemlerini yapacaklardır.

 

3- Hangi Yılların Kira Gelirleri için 25 Mart 2019 Tarihine kadar Beyanname Verilecektir
2018 Yılı ve daha önceki dönemlere ait olup, 2018 yılı içerisinde tahsil edilen kira gelirleri 2018 yılı kira gelirleri ile birlikte 25 Mart 2019 tarihine kadar beyan edilecektir.

Örnek; 2016, 2017 ve 2018 Yıllarına ait kira bedellerinin 2018 yılı içerisinde tahsil edilmesi halinde üç yıla ait kira bedeli toplamı 25 Mart 2019 tarihinde birlikte beyan edilecektir.

2018 ve sonraki yıllara ait kira bedellerinin, 2018 yılı veya daha önceki yıllarda peşin olarak tahsil edilmiş olması halinde, her yılın kira bedeli ait olduğu yılda beyan edilecektir.

Örnek; 2018 yılı içinde 2018-2019-2020 yıllarına ait olan, 3 yıllık kira bedelinin peşinen tahsil edilmesi halinde;
1- 2018 Yılı Kira Geliri          25.03.2019 tarihinde
2- 2019 Yılı Kira Geliri          25.03.2020 tarihinde (Değişiklik olmaması halinde)
3- 2020 Yılı Kira Geliri          25.03.2021 tarihinde (Değişiklik olmaması halinde)

beyan edilecektir.

 

4- Kira Bedellerinin Tahsil Türleri ve Kanuni Zorunluluklar
Kira Bedelleri; Nakden (TL),  Havale yoluyla ve ayni olarak (Emsal bedel uygulanır) tahsil edilebilir.

Kiralanan yer için yapılan masrafın kiradan düşülerek tahsil edilmesi halinde kira bedelinin tam beyan edilmesi gerekmektedir.

Önceki dönemlerde dövizli tahsil edilen kira bedelleri, tahsil günündeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak TL’ye çevrilir. Belirlenen Döviz’in T.C. Merkez Bankasında karşılığı yoksa Maliye Bakanlığı’nın belirlediği değerleme kuru ile değerlenir.

Konutlarda 500 TL’nin üstündeki kiraların, İşyerlerinde ise tutarı ne olursa olsun tüm kira bedellerinin 01.11.2008 tarihinden itibaren 268 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre banka veya PTT’den yatırılma zorunluluğu getirilmiştir.

Konutlarda uygulanan 500 TL’lik sınır her konut için ayrı ayrı uygulanacaktır. Yani bir kişinin sahibi olduğu ve mesken olarak kiraya verdiği iki konuttan birinin aylık kirasının 400 diğerinin 600 TL olduğu varsayılırsa, ev sahibinin sadece 600 TL olan konut için kira bedelini Banka’dan veya PTT’den tahsil etme zorunluluğu olup, 400 TL kirası olan konutun kirasını isterse elden nakit olarak da alabilecektir.

Tebliğlerle yapılan düzenlemelere göre bankadan ödeme/tahsil edilme kapsamına girenlerde, İŞYERİ KİRALARINDA KİRACI ve KİRAYA VEREN, KONUT KİRALARINDA İSE EV SAHİBİ sorumlu olacaktır.

Ceza Uygulaması; Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, mükerrer 257’nci maddeyle getirilen zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Anılan madde uyarınca bu Tebliğ ile 01/11/2008 tarihinden itibaren getirilen zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza,

2018 yılı için;
-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600 TL’den,
-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde  tespit edilenler hakkında 800 TL’den,
-Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 400 TL’den az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın%5’idir.

2019 yılı için;
-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.900 TL’den,
-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde  tespit edilenler hakkında 700 TL’den,
-Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 350 TL’den az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5’idir.

 

5- İşyeri Kira Gelirlerine Hangi Oranda Tevkifat uygulanacaktır?
İşyerleri, mülk sahibine yaptıkları kira ödemelerinden, %20 oranında gelir vergisi kesintisi yaparak, mülk sahipleri adına, kendi bağlı oldukları vergi dairesine muhtasar beyanname ile beyan etmek zorundadırlar. Mülk sahipleri, işyerlerinden elde ettikleri kira gelirlerini Brüt olarak beyan edecekler,  kiracılar tarafından ödenen gelir vergisi kesintilerini de kendi gelir vergilerinden indireceklerdir.  Kiracılar tarafından peşin ödenen sonraki yıllara ait kira bedelleri için de ödemenin yapıldığı ayda gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

İşyeri olarak kullanmak amacıyla kiraladıkları yerlerden gelir vergisi kesintisi yapmak zorunda olanlar Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinde detaylı olarak belirtilmiştir.

 

6- Kira Geliri Beyanname Verme Sınırları
Gelirinin sadece Gayrimenkul Sermaye İradından ibaret olması halinde;
2018 Yılı içinde elde edilen KONUT Kira gelirleri istisnası olan 4.400 TL’yi aşanlar, (Kira Geliri Beyan edilmez veya eksik beyan edilirse bu istisnadan yararlanılamaz)

İşyeri kira geliri elde edenlerden, Brüt kira geliri 34.000 TL’yi aşanlar, (Gelir Vergisi Kesintisi yapılanlar)

Konut ve İşyeri kira gelirinin birlikte elde edilmesi halinde; konut kira gelirinin istisna haddi sonrası kalan tutarı (4.400 TL üzeri) ile işyeri kira gelirinin brüt tutarının toplanması sonucu bulunan tutarın 34.000 TL’yi aşması halinde iki gelir de beyan edilecektir. Aşmaması halinde sadece konut kira gelir beyan edilecektir.

 

7- Yurt Dışında bulunan Türk Vatandaşları Hangi Kira Gelirini Beyan Etmeyeceklerdir?
Yurt içinde yerleşmiş olmayan gerçek kişiler, çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan fazla bir süreyle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları; tutarı ne olursa olsun, üzerinden Gelir vergisi kesintisi yapılmış olan İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİ  BEYAN  ETMEYECEKLERDİR.

4.400 TL istisna üzerinde kalan Konut Kira geliri için ise Türkiye’de yerleşik kişiler gibi beyanname vereceklerdir.

 

8- Bedelsiz Kullandırılan Yerler ve Emsal Kira bedeli Uygulaması
Sahip olunan yer ile ilgili hiç kira alınmaması veya emsallerine göre düşük kira alınması halinde emlak değerinin %5’i yıllık kira bedeli olarak uygulanır.

Boş kalan gayrimenkulün korunması amacıyla bedelsiz olarak başkasının kullanımına bırakılması ile Mal sahiplerinin, çocuklarının, Anne, Babalarının ve Kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (Her bir yakınına en fazla bir konut tahsis edilmesi şartı ile), Mal sahibi ile akrabalarının aynı evde oturması halinde emsal kira bedeli uygulanmaz.

 

9- Elde Edilen Kira Gelirlerinin Beyan Edilmemesi Halinde Uygulanacak Cezalar
Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilir ve vergi dairesi tarafından durum tespit edilirse, 4.400 TL’lik istisnadan yararlanılamaz, ayrıca iki kat birinci derece usulsüzlük cezası uygulanarak, Takdir komisyonunca konutun bulunduğu yerin ortalamalarına göre emsal kira belirlenerek hesaplanan gelir vergisi üzerinden ayrıca vergi ziyaı cezası kesilir.

Mükellefin beyan süresi geçen kira gelirlerini, Vergi Dairesi tespit etmeden, kendiliğinden, V.U.K.’nun Pişmanlık ve Islah başlıklı 371. maddesi hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtir bir dilekçe ile bağlı bulunduğu vergi dairesine vermesi halinde, istisnadan faydalanacak ve vergi ziyaı kesilmeyecek, sadece Pişmanlık zammı adı altında normal vade tarihi ile beyan tarihi arasında geçen süre için gecikme zammı tahsil edilecektir.

 

10- Kira Gelirlerinden İndirilebilecek Giderler
Kira Geliri elde edenler;  Kira gelirlerinin beyanında, safi irada ulaşırken indirecekleri giderler için,
10.1-Götürü Gider Yöntemi,
10.2-Gerçek Gider
 Yönteminden birini seçebilirler, hangi yöntem seçilmişse tüm kira gelirleri için uygulanır, bazı kira gelirleri için Gerçek, bazıları için Götürü Yöntem uygulanamaz.

GERÇEK gider yöntemini seçen kişi, kira geliri elde ettiği yer için kendisi tarafından yapılan giderleri belgelerini de beyannamelerine eklemek koşuluyla Brüt kira gelirinden indirebilecektir. (aydınlatma, ısıtma, su, asansör, sigorta, tadilat, kredi faizleri, bir gayrimenkul için elde edilen yıldan itibaren 5 yıl süre ile satın alma bedelinin %5’i oranında indirim, emlak, vergi, resim, harç, şerefiye, amortisman, Kira ile oturulan konuta ait ödenen kira bedelleri)

Gerçek Gider Yöntemini seçenler, indirdikleri gerçek giderlerden vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmını gider olarak indiremeyecektir. Bu formül şöyle uygulanacaktır.

İstisna sonrası Brüt Kira x Gerçek gider Tutarı
______________________________________
Brüt Kira geliri

GÖTÜRÜ gider yöntemini seçen kişi;  Brüt kira gelirinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan kısma %15 oranında götürü gider indirimi yapabilecektir. Götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda, iki yıl boyunca gerçek gider yöntemine geçilemeyecektir.

Gelir Vergisi Kanunun 89. maddesinde sayılan ve aşağıdaki bazıları belirtilen indirimler Gelir Vergisinden düşülebilecektir.

11-Yıllık Beyannameye Dahil Edilen Gelirlerden Yapılacak Diğer İndirimler

11.1-Sigorta Primleri
01/01/2013 tarihinden itibaren elde edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin %15’ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır.

01/01/2013 tarihinden sonra bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ise indirim konusu yapılmayacaktır.

Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri;

  • Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile,
  • Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin %100’ünden oluşmaktadır.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. (2018 yılı gelirlerine ilişkin olarak kullanılacak olan asgari ücretin yıllık brüt tutarı 24.354 TL’dir).

 

11.2- Eğitim Ve Sağlık Harcamaları
Aşağıda belirtilen şekilde yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir.

  • Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye’de yapılmalıdır.
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmelidir.
  • Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalıdır. “Küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir.

İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır.

11.3- Bağış Ve Yardımlar
Beyan edilecek gelirden indirilebilecek bağış ve yardımlar aşağıdaki başlıklar altında detaylandırılmıştır. (Bu yazıda bağış ve yardımların detaylarına girilmemiştir.)

11.3.1- Beyan Edilecek Gelirin %5’i ile sınırlı Olarak İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar,
11.3.2-Tamamı İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar Sponsorluk Harcamaları
11.3.3-Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi
11.3.4-Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar


ÖZET
1- 2018 Kira Gelirleri için İSTİSNA Tutarları
     1.1- Yıllık Mesken kira gelirleri istisnası (her bir mükellef için) 4.400 TL                             (4.400 TL ve altı Mesken kira geliri beyan edilmeyecektir.)
     1.2- Yıllık brüt işyeri kira gelirleri istisnası 34.000 TL
     1.3- İşyeri ve mesken kira gelirinin birlikte elde edilmesi halinde mesken kira                  geliri olarak  tahsil edilen tutarın 4.400 TL üzerinde kalan kısmı ile Brüt                    işyeri kira geliri toplamının 34.000 TL’yi aşması halinde beyan verilecektir.                  Beyan sınırının altında olması halinde sadece mesken kira geliri beyan                      edilecektir.

2- Beyanname Verme Tarihleri 01.03.2019 – 25.03.2019 arasındadır.

3- G.M.S.İ. Gelir Vergisi Son Ödeme Tarihleri
1. Taksit Vade sonu 01.04.2019
2. Taksit Vade Sonu 31.07.2019

4- Götürü Gider Yöntemi İndirim Oranı %15

5- Yurtdışında yaşayan Vatandaşlar ve Dar Mükellefler Üzerinden Vergi Kesintisi yapılmış olan İşyeri Kira gelirlerinin tutarı ne olursa olsun beyanname vermeyecekler veya mesken kira gelir bulunması halinde bu gelirlerini beyannameye dâhil etmeyeceklerdir.

6- 2018 Yılında daha önceki yıllara ait kiralar da tahsil edilmiş ve daha önceki yıllarda bu gelirler beyan edilmemişse 2018 yılı kira geliri ile birlikte beyan edilecektir.

7- Konut Kira gelirlerinin 500 TL ve üzerinde olması halinde kira bedelinin banka veya PTT’den tahsil edilmesi zorunludur. Elden tahsil edilmesi halinde ise cezai sorumluluk ev sahibine ait olacaktır.

8- İşyeri kira gelirleri, tutarı ne olursa olsun bankadan tahsil edilecektir. Elden tahsil edilmesi/ödenmesi halinde cezai sorumluluk KİRACI ve KİRAYA verene aittir.

9- Mükellefin kendisine, eşine ve çocuklarına ait, Türkiye’de yapılan bazı sigorta prim ödemeleri ile eğitim ve sağlık harcamalarının %10 ile %15 arasında değişen oranlardaki tutarı (Asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla) safi gelirden indirilebilecektir.

10- Devlete ait eğitim ve sağlık kurumlarına yapılan yardım ve bağışların tamamı safi gelirden indirilebilecektir.

11- Sahibi oldukları konutları, çocuklarına, annesine, babasına ve kardeşlerine bedelsiz olarak kiraya verenler hakkında emsal kira bedeli uygulanmayacaktır. (Beyanname verilmeyecektir.)

12- 2018 yılı içinde Mesken kira gelirinin yanında ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenlerin, gelirlerinin toplamı 120.000 TL’yi aşması halinde elde ettikleri mesken kira gelirlerinden 4.400 TL’lik istisna düşülmeyecektir.

Örnek;
2018 yılında;
70.000 TL Ücret geliri (Tek işverenden)
50.000 TL Brüt İşyeri kira geliri,
10.000 TL Mesken kira geliri,
20.000 TL Kar payı (Temettü) elde edilmiştir.
Elde edilen gelirlerin toplamı 120.000 TL’yi aştığından 4.400 TL’lik Konut kira geliri istisnası uygulanmayacaktır.

ÖRNEK HESAPLAMALAR

Örnek:1 –  Konut Kira Geliri Beyanı
AÇIKLAMA TUTAR
 2018 Yılında Elde edilen Kira Geliri toplamı 12.000,00
 Seçilen Yöntem (Götürü Gider Yöntemi)
Beyan Edilen Konut Kira Geliri 12.000,00
Konut Kira Geliri İstisnası 4.400,00
İstisnadan Sonrası Kalan Tutar 7.600,00
Götürü Gider İndirimi %15 1.140,00
Vergi Matrahı 6.460,00
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı 969,00
Damga vergisi (2018’de değişecektir.) 72,70
Toplam Ödenecek 1.041,70
TAKSİT TABLOSU TUTAR
1. Taksit – 01.04.2019 557,20
2. Taksit – 31.07.2019 484,50
TOPLAM 1.041,70

 


 

Örnek:2 –  Konut Kira Geliri Beyanı (Gerçek Gider)
AÇIKLAMA TUTAR
 2018 Yılında Elde edilen Kira Geliri toplamı 20.000,00
 Seçilen Yöntem (Gerçek Gider Yöntemi)
Beyan Edilen Konut Kira Geliri 20.000,00
Konut Kira Geliri İstisnası 4.400,00
İstisnadan Sonrası Kalan Tutar 15.600,00
Gerçek GİDER 5.000,00
İndirilebilecek Gerçek GİDER (5.000*15.600/20.000) 3.900,00
Gelir Vergisi Matrahı

 

Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı

11.700,00

 

1.755,00

Damga vergisi 72,70
Toplam Ödenecek 1.827,70
TAKSİT TABLOSU TUTAR
1. Taksit – 01.04.2019 950,20
2. Taksit – 31.07.2019 877,50
TOPLAM 1.827,70
 

 

 Örnek:3 –  İŞYERİ KİRA Geliri Beyanı

 

 

TUTAR

 2018 Yılında Elde edilen BRÜT İŞYERİ Kira Geliri 80.000,00
 Seçilen Yöntem (Götürü Gider Yöntemi)
Beyan Edilen İŞYERİ Kira Geliri 80.000,00
Konut Kira Geliri İstisnası
İstisnadan Sonrası Kalan Tutar 80.000,00
Götürü Gider İndirimi %15 12.000,00
Vergi Matrahı 68.000,00
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı 15.240,00
Mahsup Edilecek STOPAJ tutarı 16.000,00
Damga vergisi 72,70
Toplam Ödenecek 72,70
İADE ALINACAK GELİR VERGİSİ 760,00
TAKSİT TABLOSU TUTAR
1. Taksit – 01.04.2019 72,70
2. Taksit – 31.07.2018
TOPLAM 72,70

 


 

Örnek:4 –  KONUT ve İŞYERİ KİRA Geliri Beyanı TUTAR
2018 Yılında Elde edilen BRÜT İŞYERİ Kira Geliri 80.000,00
2018 Yılında Elde Edilen KONUT Kira geliri 12.000,00
TOPLAM KİRA GELİRİ 92.000,00
Seçilen Yöntem (Götürü Gider Yöntemi)
TOPLAM KİRA GELİRİ 92.000,00
Konut Kira Geliri İstisnası 4.400,00
İstisnadan Sonrası Kalan Tutar 87.600,00
Götürü Gider İndirimi %15 13.140,00
Vergi Matrahı 74.460,00
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı 16.984,20
Mahsup Edilecek STOPAJ tutarı 16.000,00
Ödenecek Gelir Vergisi Tutarı 984,20
Damga vergisi 72,70
Toplam Ödenecek 1.056,90
TAKSİT TABLOSU TUTAR
1. Taksit – 01.04.2019 564,80
2. Taksit – 31.07.2019 492,10
TOPLAM 1.056,90

Notlar:
1- Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekmektedir. Beyanname, geliri elde eden aile bireyi adına düzenlenerek imzalanacaktır. Mesken geliri istisnasından her bir mükellef ayrı ayrı faydalanabilecektir.

2- Küçük ve kısıtlıların mükellef olması durumunda bunlar adına verilecek olan yıllık gelir vergisi beyannamesi veli, vasi veya kayyum tarafından imzalanır. Mal ve haklara hisseli olarak sahip olunması halinde, her ortağın sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirlerini beyan etmesi gerekmektedir.

3- Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler, istemeleri halinde vergi dairesinden alacakları kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecekleri gibi elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları aracılığıyla da gönderebileceklerdir.

4– Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin, İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka, benzeri finans kurumları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğu bulunmaktadır. Söz konusu zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza, (Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin o yıl için belirlenen özel usulsüzlük cezası miktarından az olmamak üzere) her bir işlem için bu işleme konu tutarın % 5’idir.

Açıklamalar ve Hesaplamalar bilgi amaçlı verilmiş olup, mükellefin elde ettiği diğer
gelirlere göre açıklamalarda ve hesaplamalarda farklılıklar olacağından kişi özelinde konunun uzmanına danışılması tavsiye edilmektedir. Bu nedenle yazını içeriği ve hesaplamalar ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.

Ali KARAKUŞ
İstanbul
1.3.2019Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karen Audit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Devamını oku

SORU & CEVAP – Sigorta Aracılarının (Acenteler) Alışta Yüklendiği KDV İndirim Konusu Yapılabilir mi?

1- Sigorta aracılarının alışta ödedikleri KDV İndirilebilir mi?
3065 sayılı Kanunun (17/4-e) maddesi uyarınca, sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin hizmetler KDV’den istisnadır.

2- Sigorta Aracılarında indirilemeyen KDV gider yazılabilir mi?
Bu istisna kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak yüklenilen KDV, 3065 sayılı Kanunun (30/a) maddesine göre indirim konusu yapılmaz, işin niteliğine göre gider veya maliyet olarak dikkate alınır.

İstisna kapsamına giren işlemlerle istisna kapsamına girmeyen işlemlerin birlikte yapılıyor olması halinde, istisna kapsamına giren işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’nin aynı şekilde gider veya maliyet olarak dikkate alınacağı tabiidir.

Kaynak: 3065-KDV Kanunu 17/4-e, 30/a maddeleri ve KDV Uygulama genel tebliği (26.04.2014)

Ali KARAKUŞ,
27.07.2017,
İstanbul

Devamını oku

SORU & CEVAP – Gider Pusulasında KDV Olur mu?

FATURA VE BENZERİ VESİKA NE DEMEKTİR?
3065 sayılı Kanunda geçen fatura ve benzeri vesika tabiri Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade etmektedir.

Söz konusu vesikalar, Vergi Usul Kanununun 229, 233, 234, 235 ve 236 ncı maddelerinde;
Fatura,
Perakende satış vesikası,
Gider pusulası,
Müstahsil makbuzu ve
Serbest meslek makbuzu olarak düzenlenmiştir.

MÜKELLEF OLMAYANLARDAN YAPILAN MAL VE HİZMET ALIMLARI NASIL BELGELENDİRİLİR?
Bunlar, Gider pusulası ve Müstahsil makbuzu ile belgelendirilebilir.

Gerçek usulde vergi mükellefi olmayanlardan mal satın alanların veya iş yaptıranların, satın aldıkları mal veya yaptırdıkları işler karşılığında düzenleyecekleri gider pusulası ve müstahsil makbuzunda KDV hesaplanmaz ve gösterilmez.

Dolayısıyla bu mükelleflerden mal ve hizmet satın alanların indirim hakları bulunmamaktadır.

NİHAİ TÜKETİCİLERDEN YAPILAN MAL İADELERİNDE GÖSTERİLEN KDV İNDİRİM KONUSU YAPILACAKTIR.
Ancak,  nihai tüketicilere satılan malların iade edilmesi halinde bu Tebliğin (I/B-11) bölümünde açıklandığı üzere, gider makbuzu düzenlenmesi ve bu makbuza dayanılarak indirim yapılması mümkün bulunmaktadır.

HAKEDİŞLER VUK’DA SAYILI BELGE OLMAYIP FATURAYA BAĞLANMALIDIR
Hakediş belgesi, Vergi Usul Kanununda düzenlenen bir belge olmadığından, bu belgenin düzenlendiği işlerde KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi için fatura düzenlenmesi ve bu faturada verginin gösterilmesi gerekmektedir.

KDV mükellefleri, düzenleyecekleri bu vesikalarda KDV’yi hesaplayıp, satış bedelinden ayrı olarak göstereceklerdir.

Kaynak: 3065-KDV Kanunu 229, 233, 234, 235 ve 236’ncü maddeleri ve KDV Uygulama genel tebliği (26.04.2014)

Ali KARAKUŞ
25.07.2017,
İstanbul

Devamını oku

2017 Yılında Elde Edilen Kira Gelirleri Nasıl Beyan Edilecek?

Kira Gelirinin Kapsamı

Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde detaylı bir şekilde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler Gayri Menkul Sermaye İradı (Kira Geliri) olarak adlandırılmaktadır.

Kira Gelirleri için Beyanname Verme Süresi ve Ödeme Tarihleri

2017 yılı içinde konut ve/veya  işyeri kira gelirleri elde edenlerin, bu gelirleri için 26 Mart 2018 –  Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar, (İnternetten verenler için 23:59) ikametgah adreslerinin bağlı olduğu vergi dairesine, (yurtdışında ikamet edenler, kira gelirinin elde edildiği gayrimenkulün adresinin bağlı olduğu vergi dairesine) elden veya internet üzerinden beyannamelerini göndermeleri gerekmektedir. Tahakkuk Eden Toplam GMSİ – Gelir Vergisinin 1. taksiti 02.04.2018 Pazartesi,   2. taksiti ise 31.07.2018 Salı gününe kadar banka veya bağlı olunan vergi daireleri veznelerinden ödenebilir.

Sadece Kira geliri elde eden 60 yaş ve üzeri mükellefler ile engelli mükelleflerden, yaşlılığı, sakatlığı veya hastalığı nedeniyle vergi dairesine gidemeyecek durumda olanlar, maliye’nin 444 0 189 numaralı telefonunu arayarak, adını, soyadını ve adres bilgilerini vermeleri halinde vergi dairesi görevlileri bu kişilerin adreslerine giderek beyannameleri alacak ve bu durumdaki kişilerin işlemlerini yapacaklardır.

Hangi Yılların Kira Gelirleri için 26 Mart 2018 Tarihine kadar Beyanname Verilecektir

2017 Yılı ve daha önceki dönemlere ait olup, 2017 yılı içerisinde tahsil edilen kira gelirleri 2017 yılı kira gelirleri ile birlikte 26 Mart 2018 tarihine kadar beyan edilecektir.
Örnek; 2015, 2016 ve 2017 Yıllarına ait kira bedellerinin 2017 yılı içerisinde tahsil edilmesi halinde üç yıla ait kira bedeli toplamı 26 Mart 2018 tarihinde birlikte beyan edilecektir.

2017 ve sonraki yıllara ait kira bedellerinin, 2017 yılı veya daha önceki yıllarda peşin olarak tahsil edilmiş olması halinde, her yılın kira bedeli ait olduğu yılda beyan edilecektir.

Örnek; 2017 yılı içinde 2017-2018-2019 yıllarına ait olan, 3 yıllık kira bedelinin peşinen tahsil edilmesi halinde;

1- 2017 Yılı Kira Geliri          26.03.2018 tarihinde
2- 2018 Yılı Kira Geliri          25.03.2019 tarihinde (Değişiklik olmaması halinde)
3- 2019 Yılı Kira Geliri          25.03.2020 tarihinde (Değişiklik olmaması halinde)
beyan edilecektir.

Kira Bedellerinin Tahsil Türleri ve Kanuni Zorunluluklar

Kira Bedelleri;  Nakden (TL, Döviz),   Havale yoluyla ve ayni olarak (Emsal bedel uygulanır) tahsil edilebilir.
Kiralanan yer için yapılan masrafın kiradan düşülerek tahsil edilmesi halinde kira bedelinin tam beyan edilmesi gerekmektedir.
Dövizli tahsil edilen kira bedelleri, tahsil günündeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak TL’ye çevrilir. Belirlenen Döviz’in T.C. Merkez Bankasında karşılığı yoksa Maliye Bakanlığı’nın belirlediği değerleme kuru ile değerlenir.

Konutlarda 500 TL’nin üstündeki kiraların, İşyerlerinde ise tutarı ne olursa olsun tüm kira bedellerinin 01.11.2008 tarihinden itibaren 268 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre banka veya PTT’den yatırılma zorunluluğu getirilmiştir.

Konutlarda uygulanan 500 TL’lik sınır her konut için ayrı ayrı uygulanacaktır. Yani bir kişinin sahibi olduğu ve mesken olarak kiraya verdiği iki konuttan birinin aylık kirasının 400 diğerinin 600 TL olduğu varsayılırsa, ev sahibinin sadece 600 TL olan konut için kira bedelini Banka’dan veya PTT’den tahsil etme zorunluluğu olup, 400 TL kirası olan konutun kirasını isterse elden nakit olarak da alabilecektir.

Tebliğlerle yapılan düzenlemelere göre bankadan ödeme/tahsil edilme kapsamına girenlerde, İŞYERİ KİRALARINDA KİRACI ve KİRAYA VEREN, KONUT KİRALARINDA İSE EV SAHİBİ sorumlu olacaktır.

Ceza Uygulaması; Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, mükerrer 257 nci maddeyle getirilen zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Anılan madde uyarınca bu Tebliğ ile 01/11/2008 tarihinden itibaren getirilen zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza, 2016 yılı için; Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.370 TL’den,- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde  tespit edilenler hakkında 690 TL’den,  Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 340 TL’den az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5’idir.

2017 yılı için; Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400 TL’den,- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde  tespit edilenler hakkında 700 TL’den,  Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 350 TL’den az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5’idir.

İşyeri Kira Gelirlerine Hangi Oranda Tevkifat uygulanacaktır?

İşyerleri, mülk sahibine yaptıkları kira ödemelerinden, %20 oranında gelir vergisi kesintisi yaparak, mülk sahipleri adına, kendi bağlı oldukları vergi dairesine muhtasar beyanname ile beyan etmek zorundadırlar. Mülk sahipleri, işyerlerinden elde ettikleri kira gelirlerini Brüt olarak beyan edecekler,  kiracılar tarafından ödenen gelir vergisi kesintilerini de kendi gelir vergilerinden indireceklerdir.  Kiracılar tarafından peşin ödenen sonraki yıllara ait kira bedelleri için de ödemenin yapıldığı ayda gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

İşyeri olarak kullanmak amacıyla kiraladıkları yerlerden gelir vergisi kesintisi yapmak zorunda olanlar Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinde detaylı olarak belirtilmiştir.

Kira Geliri Beyanname Verme Sınırları

Gelirinin sadece Gayrimenkul Sermaye İradından ibaret olması halinde;
2017 Yılı içinde elde edilen KONUT Kira gelirleri istisnası olan  3.900 TL’yi aşanlar, (Kira Geliri Beyan edilmez veya eksik beyan edilirse bu istisnadan yararlanılamaz)
İşyeri kira geliri elde edenlerden, Brüt kira geliri 30.000 TL’yi aşanlar, (Gelir Vergisi Kesintisi yapılanlar)
Konut ve İşyeri kira gelirinin birlikte elde edilmesi halinde; konut kira gelirinin istisna haddi sonrası kalan tutarı (3.900 TL üzeri) ile işyeri kira gelirinin brüt tutarının toplanması sonucu bulunan tutarın 30.000 TL’sını aşması halinde iki gelir de beyan edilecektir. Aşmaması halinde sadece konut kira gelir beyan edilecektir.

Yurt Dışında bulunan Türk Vatandaşları Hangi Kira Gelirini Beyan Etmeyeceklerdir?
            Yurtiçinde yerleşmiş olmayan gerçek kişiler, çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan fazla bir süreyle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları; tutarı ne olursa olsun, üzerinden Gelir vergisi kesintisi yapılmış olan İŞYERİ KİRA  GELİRLERİNİ  BEYAN  ETMEYECEKLERDİR.
3.900 TL istisna üzerinde kalan Konut Kira geliri için ise Türkiye’de yerleşik kişiler gibi beyanname vereceklerdir.

Bedelsiz Kullandırılan Yerler ve Emsal Kira bedeli Uygulaması

Sahip olunan yer ile ilgili hiç kira alınmaması veya emsallerine göre düşük kira alınması halinde emlak değerinin %5’i yıllık kira bedeli olarak uygulanır,

Boş kalan gayrimenkulün korunması amacıyla bedelsiz olarak başkasının kullanımına bırakılması ile Mal sahiplerinin, çocuklarının, Anne, Babalarının ve Kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (Her bir yakınına en fazla bir konut tahsis edilmesi şartı ile), Mal sahibi ile akrabalarının aynı evde oturması halinde emsal kira bedeli uygulanmaz.

Elde Edilen Kira Gelirlerinin Beyan Edilmemesi Halinde Uygulanacak Cezalar

Konutlardan elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilir ve vergi dairesi tarafından durum tespit edilirse, 3.900 TL’lik istisnadan yararlanılamaz, ayrıca iki kat birinci derece usulsüzlük cezası uygulanarak, Takdir komisyonunca konutun bulunduğu yerin ortalamalarına göre emsal kira belirlenerek hesaplanan gelir vergisi üzerinden ayrıca vergi ziyaı cezası kesilir.

Mükellefin beyan süresi geçen kira gelirlerini, Vergi Dairesi tespit etmeden, kendiliğinden, V.U.K.’nun Pişmanlık ve Islah başlıklı 371. maddesi hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtir bir dilekçe ile bağlı bulunduğu vergi dairesine vermesi halinde, istisnadan faydalanacak ve vergi ziyaı kesilmeyecek, sadece Pişmanlık zammı adı altında normal vade tarihi ile beyan tarihi arasında geçen süre için gecikme zammı tahsil edilecektir.

Kira Gelirlerinden İndirilebilecek Giderler
            Kira Geliri elde edenler;  Kira gelirlerinin beyanında, safi irada ulaşırken indirecekleri giderler için, 1-Götürü Gider Yöntemi,  2-Gerçek Gider Yönteminden birini seçebilirler, hangi yöntem seçilmişse tüm kira gelirleri için uygulanır, bazı kira gelirleri için Gerçek, bazıları için Götürü Yöntem uygulanamaz.
GERÇEK gider yöntemini seçen kişi, kira geliri elde ettiği yer için kendisi tarafından yapılan giderleri belgelerini de beyannamelerine eklemek koşuluyla Brüt kira gelirinden indirebilecektir. (aydınlatma, ısıtma, su, asansör, sigorta, tadilat, kredi faizleri, bir gayrimenkul için elde edilen yıldan itibaren 5 yıl süre ile satın alma bedelinin %5’i oranında indirim, emlak, vergi, resim, harç, şerefiye, amortisman, Kira ile oturulan konuta ait ödenen kira bedelleri)

Gerçek Gider Yöntemini seçenler, indirdikleri gerçek giderlerden vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmını gider olarak indiremeyecektir. Bu formül şöyle uygulanacaktır.

İstisna sonrası Brüt Kira x Gerçek gider Tutarı
______________________________________
Brüt Kira geliri

GÖTÜRÜ gider yöntemini seçen kişi;  Brüt kira gelirinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan kısma %25 oranında götürü gider indirimi yapabilecektir. Götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda, iki yıl boyunca gerçek gider yöntemine geçilemeyecektir.

Gelir Vergisi Kanunun 89. maddesinde sayılan ve aşağıdaki bazıları belirtilen indirimler Gelir Vergisinden düşülebilecektir.

A-SİGORTA PRİMLERİ
            Asgari ücretin yıllık tutarını ve safi iradın %10’unu aşmamak kaydıyla,

1- Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları 01.01.2013 Tarihi itibariyle Gelirden (Bunu yerine BES %25’lik Devlet katkı payı uygulaması gelmiştir!)
2-
Kişinin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ait, hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (Türkiye’de kurulu Sigorta şirketine ödenmiş olmalı ve primlerin beyan edilen gelirin ait olduğu yılda ödenmiş olması gerekmektedir)

B-EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI
Beyan edilen Safi Gelirin %10’unu aşmamak kaydıyla,
Türkiye’de Yapılması,  Gelir ve Kurumlar Vergisi bulunan gerçek ve tüzel kişilerden alınacak belgelerle ispat edilmesi şartıyla, Kişinin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına ait, yapılan eğitim ve sağlık harcamaları

C-OKUL YURT VE SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIM
            Okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) Kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için yapılan bağış ve yardımların tamamı

ÖZET
1-
2017 Kira Gelirleri için İSTİSNA Tutarları
1.1- Yıllık Mesken kira gelirleri istisnası(her bir mükellef için) 3.900 TL (3.800 TL ve altı Mesken kira geliri beyan edilmeyecektir.)
1.2- Yıllık Brüt İşyeri kira gelirleri istisnası 30.000 TL (Brüt Kira üzerinden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmış olanlar için)
1.3- İşyeri ve Mesken Kira gelirinin birlikte elde edilmesi halinde mesken kira geliri olarak tahsil edilen tutarın 3.900 TL üzerinde kalan kısmı ile Brüt işyeri kira geliri toplamının 30.000 TL’yi aşması halinde beyan verilecektir. Beyan sınırının altında olması halinde sadece mesken kira geliri beyan edilecektir.
2- Beyanname Verme Tarihleri 01.03.2018 – 03.2018 arasındadır.
3- M.S.İ. Gelir Vergisi Son Ödeme Tarihleri

  1. Taksit Vade sonu 02.04.2018
  2. Taksit Vade Sonu 31.07.2018

4- Götürü Gider Yöntemi İndirim Oranı %25
5- Yurtdışında yaşayan Vatandaşlar ve Dar Mükellefler Üzerinden Vergi Kesintisi yapılmış olan İşyeri Kira gelirlerinin tutarı ne olursa olsun Beyanname vermeyecekler veya mesken kira gelir bulunması halinde bu Gelirlerini beyannameye dâhil etmeyeceklerdir.
6- 2017 Yılında daha önceki yıllara ait kiralar da tahsil edilmiş ve daha önceki yıllarda bu gelirler beyan edilmemişse 2016 yılı kira geliri ile birlikte beyan edilecektir.
7- Konut Kira gelirlerinin 500 TL ve üzerinde olması halinde 01.11.2008 Tarihinden itibaren bu kiralar Banka veya PTT’den Tahsil edilecektir. Elden tahsil edilmesi halinde ise cezai sorumluluk ev sahibine ait olacaktır.
8- İşyeri Kira gelirleri, tutarı ne olursa olsun 01.11.2008 tarihinden itibaren Bankadan Tahsil edilecektir. Elden Tahsil edilmesi/ödenmesi halinde Cezai sorumluluk KİRACI ve KİRAYA verene aittir.
9- Mükellefin kendisine, eşine ve çocuklarına ait, Türkiye’de yapılan bazı sigorta prim ödemeleri ile eğitim ve sağlık harcamalarının  %5 ile %10 arasında değişen oranlardaki tutarı (Asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla) safi gelirden indirilebilecektir.
10- Devlete ait eğitim ve sağlık kurumlarına yapılan yardım ve bağışların tamamı safi gelirden indirilebilecektir.
11- Sahibi oldukları konutları, çocuklarına, annesine, babasına ve kardeşlerine bedelsiz olarak kiraya verenler hakkında emsal kira bedeli uygulanmayacaktır. (Beyanname verilmeyecektir.)
12- 2017 yılı içinde Mesken kira gelirinin yanında ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve irat elde edenlerin, gelirlerinin toplamı 110.000 TL’nı aşması halinde elde ettikleri mesken kira gelirlerinden 3.900 TL’lik istisna düşülmeyecektir.

Örnek; 2017 yılında;
60.000 TL Ücret geliri (Tek işverenden)
40.000 TL Brüt İşyeri kira geliri,
9.000 TL Mesken kira geliri,
10.000 TL Kar payı (Temettü) elde edildiğini varsayalım.
Elde edilen gelirlerin toplamı 110.000 TL’yi aştığından 3.900 TL’lik Konut kira geliri istisnası uygulanmayacaktır.

ÖRNEK HESAPLAMALAR

Açıklamalar ve Hesaplamalar bilgi amaçlı verilmiş olup, mükellefin elde ettiği diğer gelirlere göre açıklamalarda ve hesaplamalarda farklılıklar olacağından kişi özelinde konunun uzmanına danışılması tavsiye edilmektedir. Bu nedenle yazını içeriği ve hesaplamalar ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.

Ali KARAKUŞ
İstanbul
21.07.2017

Devamını oku